Marszałek

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

 

zaprasza

 

n a  k o n f e r e n c j ę:

 

Agroturystyka – synergia komfortu i doznań kulinarnych.

Warunki wytwarzania, przewarzania i sprzedaży żywności w gospodarstwie agroturystycznym”,

 

24 października 2016 roku

 ERANOVA Miejsce Kreatywnej Aktywności w Olsztynie,

al. Obrońców Tobruku 3.

Data publikacji: 23-09-2016

Czytaj dalej...

W związku ze szkoleniem „Omówienia zasad ubiegania się o pomoc w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćorganizowanym przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie biuro w Barczewie w dniu 22.09.2016 r. będzie nieczyne.

Data publikacji: 21-09-2016

Czytaj dalej...

W związku ze szkoleniem „Omówienia zasad ubiegania się o pomoc w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćorganizowanym przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie biuro w Barczewie w dniu 22.09.2016 r. będzie nieczyne.

Data publikacji: 21-09-2016

Czytaj dalej...

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ZAPRASZAorganizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej: http://bip2.warmia.mazury. (zakładka: „Konsultacje społeczne”).

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 14 września – 16 października 2016 do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu, mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. Opinie można również zgłaszać za pomocą platformy konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego: www.konsultacje.warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Data publikacji: 16-09-2016

Czytaj dalej...

Znalezione obrazy dla zapytania równać szanse 2016

 

Rozpoczął się nabór projektów w Regionalnym Konkursie Grantowym –  organizacje pozarządowe, w tym OSP, a także domy kultury oraz biblioteki mogą uzyskać dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 października br., a same projekty realizowane są pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2017 roku.

Data publikacji: 15-09-2016

Czytaj dalej...

Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia"