OGŁOSZENIE NR 2/2017/R

o naborze wniosków o przyznanie pomocy

na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (LSR 2014 - 2020)

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 :

 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

I. Termin składania wniosków:

1.  Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie:

od 19 grudnia 2016 do 16 stycznia 2017 roku

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 12:00.

2.  Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

II. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest biuro terenowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd

 

III. Forma wsparcia

Refundacja poniesionych wydatków na rozwijanie istniejącej działalności gospodarczej.

 

IV. Zakres tematyczny operacji

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR: rozwijanie działalności gospodarczej

 

V. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm.:

  1. osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, prowadzące działalność gospodarczą na obszarze realizacji LSR,
  2. osoby prawne mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR,
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:

1. Warunki udzielenia wsparcia określa:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm. (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1570, zm. Dz.U. z 2016, poz. 1390),
  • Lokalna Strategia Rozwoju lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na lata  2014 - 2020.

2. Kryteria wyboru operacji:

  • pozytywny wynik wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),
  • uzyskanie co najmniej 40% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej.

 

Kryteria oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR 2014-2020 oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz uznane za zgodne z LSR.

 

VII. Dokumenty do pobrania, w tym potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

2) Biznesplan (wersja 2z)

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

6) Narzędzia pomocnicze:

 

VIII. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru:

  1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020– wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną zapisaną na nośniku elektronicznym Forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez osoby reprezentujące.
  2. Załączniki wg informacji zawartej w sekcji B.IV Informacja o załącznikach, wniosku o przyznanie pomocy.
  3. Załączniki dodatkowe niezbędne do oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi - Arkusz pomocniczy uzasadnienie zgodności z kryteriami.

 

IX. Limit środków w naborze  i maksymalny poziom dofinansowania operacji

1) Limit  środków w ramach konkursu:  1 600 000,00 złotych

2) Maksymalna kwota wsparcia na jednego beneficjenta: do 300 000,00 złotych

3) Maksymalna intensywność wsparcia: do 70% kosztów kwalifikowanych operacji

 

X. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Południowa Warmia: www.poludniowawarmia.pl, zakładka PROW 2014-2020 oraz w Biurach LGD Południowa Warmia, ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, oraz Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd.

 

XI. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Południowa Warmia osobiście w biurach LGD, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 14.00.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 674 04 85, 89 527 06 25 lub mailowo: lgd@poludniowawarmia.pl.

 

XII. Dodatkowe dokumenty:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020