Ogłoszenie nr 3/2017/GI

o naborze wniosków o powierzenie grantu

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (LSR 2014 - 2020)

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

 

BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ

 

I. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

1.  Wnioski o powierzenie grantu należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie:

od 19 grudnia 2016 do 16 stycznia 2017 roku

       w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 12:00.

2.  Grantobiorcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

 II. Miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:

Miejscem składania wniosków o powierzenie grantu jest biuro terenowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd

 

III. Forma wsparcia

 • Prefinansowanie (zaliczka) – nie więcej niż 80% wartości grantu w terminie wskazanym w Umowie o warunkach powierzenia grantu.
 • Refundacja poniesionych kosztów – nie mniej niż 20% wartości grantu po przyjęciu wniosku o rozliczenie grantu.

 

IV. Zakres tematyczny operacji

Pomoc jest przyznawana na obszarze objętym LSR na operacje w zakresie: budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

 

V. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm.:

 • Gminy lub powiaty, jeśli ich obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia,
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia,
 • Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia, nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • Osoby prawne, jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia,
 • Sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej, reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną.

 

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:

1. Warunki udzielenia wsparcia określa:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm. (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1570, zm. Dz.U. z 2016, poz. 1390)
 • Lokalna Strategia Rozwoju lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na lata  2014 - 2020.

2. Kryteria wyboru operacji:

 • pozytywny wynik wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),
 • uzyskanie co najmniej 40% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej: zgodności operacji z LSR, spełnienia kryteriów horyzontalnych i jakościowych.

 

Kryteria oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR 2014-2020 oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz zgodne z LSR 2014-2020.

 

VII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2) Formularz umowy o powierzenie grantu (wersja 1z)

3) Formularz wniosku o rozliczenie grantu (wersja 1z)

4) Dodatkowe dokumenty:

 

VIII. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru:

 1. WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU w ramach projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020– wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną zapisaną na nośniku elektronicznym Forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez osoby reprezentujące.
 2. Załączniki wg informacji zawartej w sekcji XIV. Załączniki, wniosku o powierzenie grantu.
 3. Załączniki dodatkowe niezbędne do oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi:
  • Źródło weryfikacji cen przyjętych we wniosku o powierzenie grantu,
  • Arkusz pomocniczy uzasadnienie zgodności z kryteriami.

 

IX. Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji

 1. Limit środków w ramach konkursu: 300 000,00 złotych
 2. Minimalny poziom dofinasowania 5.000,00 złotych
 3. Maksymalny poziom dofinasowania do 50.000,00 złotych
 4. Maksymalna intensywność wsparciado 95% kosztów kwalifikowalnych operacji
 5. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

 

X. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Południowa Warmia: www.poludniowawarmia.pl, zakładka PROW 2014-2020 oraz w Biurach LGD Południowa Warmia, ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, oraz Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd.

 

XI. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Południowa Warmia osobiście w biurach LGD, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 14.00.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 674 04 85, 89 527 06 25 lub mailowo: lgd@poludniowawarmia.pl.

 

XII. Dodatkowe dokumenty:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020