Ogłoszenie nr 4/2018/P

o naborze wniosków o przyznanie pomocy

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (LSR 2014 - 2020)


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:


ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I. Termin składania wniosków:

       1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie:

od 25 czerwca 2018 do 24 lipca 2018 roku


w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 12:00.

2. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.


II. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest biuro terenowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd


III. Forma wsparcia

Premia ryczałtowa na operacje związane z podejmowaniem działalności gospodarczej, w kwocie 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).


IV. Zakres tematyczny operacji

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR: podejmowanie działalności gospodarczej.


V. Limit środków w naborze: 900.000,00 złotych


VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz:

 • Warunki udzielenia wsparcia określa:
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 772, ze zm.)
  • Lokalna Strategia Rozwoju lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na lata 2014 - 2020.
 • złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Południowa Warmia na lata 2014-2020,
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów,
 • ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz zgodne z LSR 2014-2020,
 • należy złożyć 2 egzemplarze wniosku z kompletem załączników,
 • wnioski należy wpiąć w skoroszyt lub segregator, bez używana zszywek i koszulek.


VII. Kryteria wyboru operacji

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.poludniowawarmia.pl oraz w wersji papierowej w Biurach LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. minimum 44 punktów.


VIII. Pozycja na liście rankingowej:

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru.

Pozycja na liście rankingowej w przypadku tej samej liczby punktów: jeśli dwa lub więcej wniosków uzyskało w wyniku oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu wniosku do LGD przed upłynięciem terminu składania wniosków. Wyższą pozycję na liście rankingowej uzyska wniosek, który wcześniej wpłynął do Biura LGD.


IX. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

 • pełnoletnie osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • osoby zamieszkałe na obszarze działania LGD Południowa Warmia, spełniające wszystkie kryteria określone w powyższym rozporządzeniu.


X. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Południowa Warmia: www.poludniowawarmia.pl, zakładka PROW 2014 - 2020 oraz w Biurach LGD Południowa Warmia, ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, oraz Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd.


Dokumentacja konkursowa:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 3. Biznesplan (wersja 3z)
 4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)
 5. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)
 7. Narzędzia pomocnicze:


Wnioski powinny być złożone w wersji elektronicznej oraz 2 komplety wersji papierowej.


XI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru:

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020– wniosek należy złożyć w wersji papierowej (2 egzemplarze) wraz z wersją elektroniczną zapisaną na nośniku elektronicznym. Forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez osoby reprezentujące.
 2. Załączniki wg informacji zawartej w sekcji B.IV Informacja o załącznikach, wniosku o przyznanie pomocy.
 3. Załączniki dodatkowe niezbędne do oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi - Arkusz pomocniczy – uzasadnienie zgodności z kryteriami.


XII. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Południowa Warmia osobiście w biurach LGD, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 14:00.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 674 04 85, 89 672 96 43 lub mailowo: lgd@poludniowawarmia.pl.


XIII. Dodatkowe dokumenty:


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020