Ogłoszenie nr 4/2017/I

o naborze wniosków o przyznanie pomocy

na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (LSR 2014 - 2020)


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:


BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ


I. Termin składania wniosków:

1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie:

od 29 maja 2017 do 12 czerwca 2017 roku

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 12:00.

2. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.


II. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest biuro terenowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd


III. Forma wsparcia

1) Pomoc wypłacana jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

2) Maksymalna kwota wsparcia nie więcej niż 300 000 złotych na jedną operację i beneficjenta.

3) Intensywność wsparcia:

a) 63,63%kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,

b) nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych wnioskodawców.UWAGA!

1. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowana przez jednostkę sektora finansów publicznych wartość wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji nie może przekraczać kwoty 300.000,00 zł.

2. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wszystkimi załącznikami musi być złożony w dwóch egzemplarzach.


IV. Zakres tematyczny operacji

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej


V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:

1. Warunki udzielenia wsparcia określa:

-  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm. (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1570, ze zm.)

-  Lokalna Strategia Rozwoju lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na lata  2014 - 2020.

2. Kryteria wyboru operacji:

1)      pozytywny wynik wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),

2)      uzyskanie co najmniej 40% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej.

3)      Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wszystkimi załącznikami musi być złożony w dwóch egzemplarzach.


Kryteria oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR 2014-2020 oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz zgodne z LSR 2014-2020.


VI. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm.:

- osoby fizyczne, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim, objętym LSR LGD Południowa Warmia – w przypadku, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), albo

- osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby, lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia, albo

- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia, albo

- gminy, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia, albo

- powiaty, jeżeli obszar przynajmniej jednej z gmin wchodzących w skład tego powiatu jest obszarem wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia.


VII. Limit środków w naborze: 2.400.000,00 złotych


VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

1) Na stronie internetowej www.poludniowawarmia.pl (zakładka PROW, LSR 2014-2020, Do pobrania) dostępne są dokumenty:

a) Ogłoszenie naboru wniosków

b) Lokalna Strategia Rozwoju LGD Południowa Warmia na lata 2014-2020

c) Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00001-6933-UM1440003/15 zawarta w dniu 20 maja 2016 r. (wyżej jako „umowa ramowa”) z załącznikami.

d) link do strony z której można pobrać formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz biznesplanu, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia,

2) Na stronie internetowej www.sporol.warmia.mazury.pl zakładka „19.2 WDRAŻANIE LSR” dostępne są dokumenty:

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

b) Formularz biznesplanu wraz z informacją pomocniczą przy wypełnianiu biznesplanu

c) Formularz wniosku o płatność z instrukcją wypełniania wniosku o płatność

d) Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

3) Dokumentacja w zakresie ogłoszonego naboru jest również dostępna w biurach LGD Południowa Warmia, ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, oraz Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00.


UWAGA!

Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.


IX. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru:

1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną zapisaną na nośniku elektronicznym. Forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez osoby reprezentujące.

2. Załączniki wg informacji zawartej w sekcji B.VII Informacja o załącznikach, wniosku o przyznanie pomocy.

3. Załączniki dodatkowe niezbędne do oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi – Arkusz pomocniczy uzasadnienie zgodności z kryteriami.


UWAGA!

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wszystkimi załącznikami musi być złożony w dwóch egzemplarzach.


X. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Południowa Warmia osobiście w biurach LGD, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 14.00. Doradztwo nie będzie prowadzone w ostatni dzień naboru.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 674 04 85, 89 527 06 25 lub mailowo: lgd@poludniowawarmia.pl.


XI. Dodatkowe dokumenty:

-        ogłoszenie o naborze 4/2017/I

-        Lokalna Strategia Rozwoju lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na lata 2014 - 2020

-        Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1570, z późn. zm.)

-        Ustawa RLKS - ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015, poz.378z późn. zm.)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020