DZIAŁALNOŚĆ ANIMACYJNO – DORADCZA OŚRODKÓW ANIMACYJNO – DORADCZYCH polega na wsparciu ad hoc aktywności społecznych / organizacji pozarządowych z województwa warmińsko – mazurskiego, oparta głównie o działania animatorów, w części ośrodków przy wsparciu dodatkowej kadry (w przypadku ograniczonych kompetencji własnych animatorów w zakresie działań promocyjnych, obsługi kadrowo – księgowej.
Standardowy zakres działalności animacyjno – doradczej prowadzonej przez każdego
 z 7 Oferentów:
1) zapewnienie bazy lokalowo - sprzętowej dla sprawnego funkcjonowania Ośrodka Animacyjno - Doradczego w tym dostępu do mediów (telefon, internet)
2) prowadzenie działań promocyjnych, informacyjnych, wspieranie lokalnych partnerstw, sieci współpracy których celem jest wzmacnianie i rozwijanie aktywności społecznej na poziomie lokalnym,
3) mentoring, udział w spotkaniach młodych organizacji pozarządowych i prowadzenie działań służących wzrostowi zaangażowania członków organizacji w ich działania
4) wsparcie lokalnych inicjatyw i organizacji w przygotowywaniu i składanie wniosków do instytucji publicznych o dodatkowe środki finansowe,
5) wspieranie osób / organizacji o niskich umiejętnościach cyfrowych w funkcjonowaniu
 w sieci,
6) sieciowanie Beneficjentów programu, poprzez animowanie współpracy, wprowadzanie projektów do bazy dobrych praktyk,
7) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego - w odpowiedzi na indywidualne potrzeby młodych organizacji i grup nieformalnych, w tym mobilnych
działań animacyjno - doradczych, w sposób najbardziej adekwatny do potrzeb grup wsparcia,
8) ułatwianie grantobiorcom realizacji działań projektowych i zobowiązań wynikających
 z umowy dotacji poprzez udostępnianie wzorów dokumentów do wykorzystania,
9) Prowadzenie innych działań wzmacniających aktywności społeczne i organizacje pozarządowe w działaniach sfery pożytku publicznego.
Czas realizacji zadań: maj 2021 - listopad 2023, nieprzerwanie.
Działania animacyjne realizowane w wymiarze czasu co najmniej 16 godzin tygodniowo,
 w godzinach oczekiwanych przez Beneficjentów, w tym popołudniowych, w tym:
- w okresie trwania naboru wniosków minimum 3 dni w tygodniu,
- w pozostałym okresie trwania umowy minimum 2 dni w tygodniu.

Data publikacji: 29-09-2021

Powrót

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020