Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ"Nidzickim Funduszem LokalnymEłckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA”Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i MłodzieżyLokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia” i Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE III.

Celem realizacji projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE III jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.


ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:

· posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej,

· zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

· wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

· mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

· przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

· będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

· będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,

· mieszczą się w sferze zadań  publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Program mikrodotacji adresowany jest do:

a)  Młodych  organizacji pozarządowych, czyli do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację.

Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na:

• wzmocnienie potencjału - sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy. Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji.

• lub realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.


b) Grup nieformalnych - stanowiące nie mniej niż trzy osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.


c) Grup samopomocowych - stanowiące dobrowolny zespół osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie w ramach priorytetu 1 przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.


W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają poniższe warunki łącznie:

· mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego / mają miejsce zamieszkania na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego (dotyczy każdego członka grupy nieformalnej),

· planują prowadzić działania na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego.


Łączna pula przeznaczona na mikrodotacje w 2018 roku wynosi:

82 000,00 złotych - dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych

192 250,00 złotych -  dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

od 13 lipca 2018 roku do 12 sierpnia 2018 roku


WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od dnia złożenia wniosku w generatorze do 30 listopada 2018 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na ryzyko Wnioskodawcy).


Kwota wnioskowanej dotacji: 2.000,00 złotych – 5.000,00 złotych

Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).


Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronach:

www.warminskizakatek.com.pl

www.przystan.ilawa.pl,

www.funduszlokalny.nidzica.pl,

www.stopa.org.pl,

www.spdim.pl

www.poludniowawarmia.pl

www.kanal-elblaski-lgd.pl

www.warmiamazurylokalnie.pl

ZAKŁADKA MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE


Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.

Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.


TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW

Wyboru projektów dokonuje Komisja Grantowa, przyznając dofinansowanie tym projektom, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

· odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu,

· zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty,

· szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami,

· zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach,

· jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy,

· planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu,

· gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego,

· mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.


WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE jest realizowane przez sieć Ośrodków Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie


dla powiatów: lidzbarskiego, bartoszyckiego, braniewskiego i olsztyńskiego (gmina: Dobre Miasto, Jeziorany, Świątki, Dywity, Jonkowo)

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel. 896160058
warminskizakatek.com.pl, e-mail: warminskizakatek@wp.pl
Koordynator lokalny: Magdalena Mokańska, Małgorzata Ofierska


dla powiatów: nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego (gmina: Dąbrówno, Grunwald, Ostróda)

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c, 14-200 Iława, tel. 602474956
www.przystan.ilawa.pl, e-mail: perges.dawid@gazeta.pl , dl@przystan.ilawa.pl
Koordynator lokalny: Dawid Perges


dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Nidzicki Fundusz Lokalny
Kamionka 7, 13-100 Nidzica, tel. 600859988
www.funduszlokalny.nidzica.pl, e-mail: niezapominajka@nidzica.pl 
Koordynator lokalny: Barbara Margol, Małgorzata Kosińska


dla powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"
ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel. 796538105
www.stopa.org.pl, e-mail: pawelwilk8@o2.pl, iwonao1@gmail.com.pl
Koordynator lokalny: Paweł Wilk, Iwona Olkowicz


dla powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 510211940, 500227829
www.spdim.pl, email: kierod@op.plspdimrn@gmail.com
Koordynator lokalny: Alina Kierod


dla powiatów: kętrzyńskiego, olsztyńskiego (gmina: Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) i miasto Olsztyn

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, tel. 502 467 674 (Tomasz Piłat), 503 169 633 (Iwona Hudź),
fax. 895270625 www.poludniowawarmia.pl, e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl

Koordynator lokalny: Tomasz Piłat, Iwona Hudź


dla powiatów: miasta Elbląga, powiatów: elbląskiego i ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn, Łukta)

Punkt Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel./fax – 552394961, 556435845
www.kanal-elblaski-lgd.pl, e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl
Koordynator lokalny: Stanisława Pańczuk, Paulina Jachlewska

 

 

Załączniki:

1. Regulamin FIO 2018.

2. Mapa aktywności FIO 2014-2017.

3. Karta oceny formalnej wniosku.

4. Karta oceny merytorycznej wniosku.

5. Generator

Data publikacji: 13-07-2018

Powrót

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020