Ogłoszenie nr 5/2022/GA 

o naborze wniosków o powierzenie grantu 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  

kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020  

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (LSR 2014 - 2020) 

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: 

 

na zadania w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1. Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne. 

 

I. Termin składania wniosków o powierzenie grantu: 

od 16 maja 2022 do 6 czerwca 2022 roku 

 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 12:00. 

 

II. Miejsce i tryb składania wniosków o powierzenie grantu: 

 1. Grantobiorca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu, poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.poludniowawarmia.pl .  

 1. Wniosek należy złożyć w Generatorze.  

 1. Następnie wniosek musi być przesłany przez Generator oraz złożony w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w 1 egzemplarzu bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. II ppkt.6 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 6 czerwca 2022 r. o godz. 12:00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną w wersji papierowej (po wcześniejszym wypełnieniu w Generatorze wniosków) do Biura LGD najpóźniej do godz. 12:00 w dniu 6 czerwca 2022 r. 

 1. Gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać, odstępuje się od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków. Wówczas wnioski i załączniki można składać bezpośrednio w Biurze LGD w formie papierowej na formularzu wniosku udostępnionym w dokumentacji konkursowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Niniejsze informacje Biuro LGD niezwłocznie publikuje na stronie internetowej LGD.  

 1.  Decyzja o odstąpieniu od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków może także zostać podjęta przez Zarząd działający w porozumieniu z Przewodniczącym Rady w każdym uzasadnionym przypadku na etapie sporządzania ogłoszenia o naborze.  

 1. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 12:00. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.  

 1. Dostarczenie do biura LGD wniosku w wersji papierowej na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze przy zachowaniu zapisów wskazanych w punkcie 6 jest warunkiem ważnego i skutecznego złożenia wniosku. W przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny wstępnej. Pracownik LGD poświadcza fakt złożenia wersji papierowej wniosku poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD i daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Grantobiorcy, pracownik LGD poświadcza złożenie wersji papierowej wniosku także na jego kopii.  

 1. Datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd. Termin składania wniosków w Generatorze upływa w dniu 19.11.2018 o godz. 12:00. Termin autoryzacji wniosków złożonych w generatorze upływa w dniu 19.11.2018 r. godz. 12:00. 

W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Grantobiorca może również wycofać pojedyncze deklaracje. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy. 

 1. W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Grantobiorca może również wycofać pojedyncze deklaracje. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy. 

 

III. Zakres tematyczny operacji 

Pomoc jest przyznawana na obszarze objętym LSR na operacje w zakresie wydarzeń aktywizacyjnych i integracyjnych.  

 

IV. Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji 

 1. Limit środków w ramach konkursu: 12.643,54 euro, to jest 50.574,16 złotych 

 1. Minimalny poziom dofinasowania 5.000,00 złotych 

 1. Maksymalny poziom dofinasowania do 17.000 złotych 

 1. Maksymalna intensywność wsparcia: do 95% kosztów kwalifikowanych operacji 

 1. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt. 

 

V. Forma wsparcia 

Wyprzedzające finansowanie – nie więcej niż 60% wnioskowanej kwoty pomocy  

Refundacja poniesionych kosztów – nie mniej niż 40% wnioskowanej kwoty pomocy. 

 

VI. Warunki udzielenia wsparcia: 

 • złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, 

 • zgodność operacji z zakresem tematycznym projektu grantowego (naboru) wskazanym w ogłoszeniu,  

 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Południowa Warmia na lata 2014-2020,  

 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,  

 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów,  

 • planowane operacje będą realizowane od styczeń 2023 r. do końca czerwca 2023 r.,  

 • ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz zgodne z LSR 2014-2020. 

 • o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy. 

 

VII. Kryteria wyboru operacji: 

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.poludniowawarmia.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.  

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. minimum 40 punktów. 

 

VIII. Pozycja na liście rankingowej:  

Pomoc przysługuje Grantobiorcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru.  

Pozycja na liście rankingowej w przypadku tej samej liczby punktów: jeśli dwa lub więcej wniosków uzyskało w wyniku oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu wniosku do LGD przed upłynięciem terminu składania wniosków. Wyższą pozycję na liście rankingowej uzyska wniosek, który wcześniej wpłynął do Biura LGD. 

 

IX. Uprawnieni wnioskodawcy 

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: 

 • Gminy lub powiaty, jeśli ich obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia. 

 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia.  

 • Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia, nieprowadzące działalności gospodarczej.  

 • Osoby prawne, jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia.  

 • Sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej, reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną.  

 

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy. 

 

X. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej: 

Formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz umowy oraz formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania końcowego z realizacji zadania oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Południowa Warmia: www.poludniowawarmia.pl, zakładka PROW 2014-2020 oraz w Biurze LGD Południowa Warmia,  Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd.  

 

XI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru: 

 • Wniosek o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników, w szczególności:  

 • Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:  

 • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub 

 • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub  

 • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną. 

 • Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników – Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać. 

złożone w wersji elektronicznej i 2 komplety wersji papierowej, 

 

XII. Dokumenty do pobrania, w tym potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru: 

 • Karta zgodności operacji z LSR 

 • Karta oceny z kryteriami  

 • Regulamin Rady LGD Południowa Warmia 

 • Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli 

 • Planowane do osiągnięcia wskaźniki 

 

XIII. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom 

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Południowa Warmia osobiście w biurze LGD, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 14.00. W ostatni dzień naboru doradztwo nie będzie prowadzone.  

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 672 96 43 lub mailowo: lgd@poludniowawarmia.pl

 

XIV. Dodatkowe dokumenty: 

 • ogłoszenie o naborze 5/2022/GA 

 • Lokalna Strategia Rozwoju lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na lata 2014 - 2020 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 664) 

 • Ustawa RLKS - ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019, poz.1167 z późn. zm.) 

 


Link do generatora wniosków:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=c907656c8e155c6d&&b=eb30d3634c9af4d1e819d379426d0c06

Pliki do pobrania:

Data publikacji: 15-04-2022

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020