Działamy dla ludzi nie dla zysku

Zaczęło się w 2006 rok od małego pomysłu, który zrodził się w głowie kilku osób, a pociągnął za sobą tysiące inicjatyw! Powstanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” zmienił i nadal zmienia nas samych i nasz region.

Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w 2007 roku. Decyzja o założeniu LGD podyktowana była potrzebą wprowadzenia zmian na obszarze Południowej Warmii. Jesteśmy mieszkańcami: samorządowcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, rolnikami, rękodzielnikami i lokalnymi animatorami.

Naszym atutem jest różnorodność działań. Dzięki temu znamy charakter i specyfikę naszych obszarów wiejskich oraz potrafimy spojrzeć na nie z wielu perspektyw jednocześnie. Wiedza, doświadczenie i wieloletnia współpraca pozwalają nam wcielać w życie nowe rozwiązania, dzięki którym polska wieś unowocześnia się i staje się dobrym miejscem do życia. Pomagamy wdrażać nowatorskie pomysły mieszkańców, inspirujemy do wspólnego działania różne grupy odbiorców, ale jednocześnie – ciągle się uczymy.

Promujemy turystykę i pomagamy tworzyć lokalne marki. Animujemy mieszkańców i zachęcamy do wspólnego dbania o sąsiedzką przestrzeń. Jesteśmy aktywni, zarażamy pasją i chęcią do działania. Wspieramy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, instytucje i grupy nieformalne.

Od maja 2009 r. do czerwca 2015 r. LGD wdrażała Lokalną Strategię Rozwoju, która była finansowana w kwocie 10,3 mln zł z Osi 4 LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Z tych środków udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 8,3 mln zł na realizację lokalnych projektów.

Od 2016 r. do grudnia 2023 r. LGD wdrażała Lokalną Strategię Rozwoju, która jest finansowana w kwocie 15,5 mln zł z Działanie 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2021.

Z tych środków udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 12,2 mln zł na realizację lokalnych projektów. Dzięki temu:

  • poprawiła się infrastruktura społeczna i rekreacyjna w małych miejscowościach (świetlice wiejskie, place zabaw i rekreacji, siłownie zewnętrzne);
  • zaczęła rozwijać się na całym obszarze wsparcia przedsiębiorczość bazująca na produktach lokalnych i tradycyjnych.
  • wzrosła aktywność mieszkańców i zainteresowanie dalszym rozwojem lokalnych społeczności.

Istotnym doświadczeniem LGD było w latach 2011-2015 realizacja projektu Lokalne Centra Obsługi Inwestora – Eastern European Gateway. W ramach projektu powstało narzędzie do kompleksowej obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych na obszarze Polski Wschodniej.

Celem projektu „LCOI – Easten European Gateway” było pobudzenie wzrostu gospodarczego i przezwyciężenie zastoju marginalizującego województw Polski Wschodniej (podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim).

Kolejnym ciekawym projektem o podobnym celu był projekt Save Rural Retail (akronim: SARURE). Projekt realizowany był w partnerstwie 9 europejskich partnerów z 7 krajów. Ostatecznym celem projektu była poprawa obowiązujących polityk regionów partnerskich wspierających MŚP i mikroprzedsiębiorstwa detaliczne w zakresie przetrwania, innowacji i konkurencyjności. Biorąc pod uwagę, że dziś europejskie regiony z różnych szerokości geograficznych stoją przed problemem, Interreg Europa jest doskonałą areną do wymiany wiedzy o udanych doświadczeniach i stosowanej polityce regionalnej.

W chwili obecnej przed nami kolejne projekty realizowane z Interreg Europa i Interreg Europa Środkowa.

Kolejne nasze działania podjęliśmy w 2016 roku. Od tego czasu LGD Południowa Warmia funkcjonuje jako Ośrodek Działaj Lokalnie. Działaj Lokalnie jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem Działaj Lokalnie jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.

Rok później, czyli od 2017 podjęliśmy się bycia partnerem i Ośrodkiem Animacyjno-Doradczym w projekcie Warmia Mazury Lokalnie. Projekt obejmującym swoim zasięgiem obszar całego naszego województwa. Realizacja tego projektu możliwa jest dzięki środkom z NIW-CRSO z programu FIO 2014-2020 oraz NOWE FIO 2021–2030.

Poprzez Program Działaj Lokalnie oraz Warmia Mazury Lokalnie wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. W praktyce oznacza to wsparcie merytoryczne i finansowe dla stowarzyszeń, fundacji, a także grup nieformalnych, które funkcjonują i działają na obszarze LGD Południowa Warmia na rzecz lokalnych społeczności.

W perspektywie finansowej 2021-2027 LGD Południowa Warmia planuje kontynuować swoją dotychczasową politykę rozwoju lokalnego, której priorytetami będą rozwój przedsiębiorczości, budowa kapitału społecznego, innowacje, cyfryzacja i zielona energia.

Na bazie efektów i osiągnięć z poprzednich okresów wdrażania inicjatywy LEADER, LGD zamierza w jeszcze większym stopniu aktywizować lokalną społeczność w kierunku podejmowania działalności gospodarczej oraz wspierać tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących lokalnych przedsiębiorstwach.

Ponadto w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby organizacja planuje podejmować inicjatywy na rzecz społecznej integracji i współpracy pomiędzy różnymi podmiotami na obszarze wsparcia.
Wspólnie możemy więcej. Dołącz do nas i wprowadzaj dobre zmiany w swojej okolicy.

Zapraszamy do współpracy!

Skip to content