Opis procesu przygotowania LSR

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) zostanie przygotowana zgodnie z zasadami i wymaganiami, w tym z podejściem partycypacyjnego, oddolnego tworzenia włączającego udział 3 sektorów, udziałem społeczności lokalnej, podmiotów gospodarczych oraz publicznych.
Proces przygotowania LSR został już rozpoczęty i od początku oparty jest o metodę partycypacyjno-ekspercką. Ważnym elementem rozpoczynania prac są dane statystyczne, które są podstawą do oceny zachodzących zmian demograficznych w kraju, województwie oraz na obszarze LSR. Na przykładzie naszego obszaru zaobserwowany jest problem migracyjny lecz liczba mieszkańców się zwiększyła, zwłaszcza za przyczyną gmin bezpośrednio sąsiadujących z Olsztynem. Zmiany w poszczególnych grupach wiekowych będą analizowane w trakcie prac nad LSR.
Jedną z podstawowych cech lidera jest współpraca i partnerstwo nie tylko w fazie powstawania LSR ale również w trakcie jej realizacji. LGD to szczególne partnerstwo skupiające przedstawicieli 3 sektorów, którzy muszą umieć się ze sobą porozumieć na każdym poziomie tworzenia i realizacji LSR. Partnerstwo LGD Południowa Warmia funkcjonuje na obszarze 8 gmin które obejmuje LSR, ale wymaga też wyjścia poza obszar, m.in. przy tworzeniu i realizacji przedsięwzięć związanych z współpracą na poziomie krajowym i zagranicznym. Dlatego też LGD Południowa Warmia uczestniczy w Związku Stowarzyszeń LGD Warmii i Mazur, Polskiej Sieci LGD i europejskiej sieci LGD ELARD.            Metoda ekspercka polegać będzie na zaangażowaniu ekspertów w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań i zastosowania nowoczesnych, innowacyjnych technik i procesów. Pomoc ekspertów zewnętrznych pozwala na szersze spojrzenie na lokalne problemy i możliwość skonsultowania ich z dobrymi praktykami i doświadczeniami pochodzącymi z innych obszarów/krajów. Metoda partycypacyjna, polegająca na zaangażowaniu mieszkańców, wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji przedstawicieli społeczności lokalnej obszaru LGD Południowa Warmia (lokalnych liderów, przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich, przedsiębiorców, mieszkańców, samorządów).
Będziemy włączać do współpracy (partycypacji społecznej) przedstawicieli różnych środowisk tworzących wspólnotę lokalną obszaru LGD Południowa Warmia, do prac nad budową, wdrażaniem, ewaluacją i aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

Proces tworzenia LSR ukierunkowany będzie na tematy dotyczące w szczególności innowacyjności, cyfryzacji, zagadnieniom środowiska i klimatu, zmianom demograficznym oraz partnerstwie w realizacji LSR. W toku prac przeprowadzone zostaną wywiady na temat problemów i szans rozwojowych obszaru LGD. W wywiadach uczestniczyć będą lokalni liderzy, pracownicy gminnych instytucji, ośrodków kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczestnicy życia społecznego i gospodarczego.
Utworzona zostanie grupa robocza pracująca głównie w formie e-konsultacji, korzystająca m.in. z narzędzi cyfrowych, którą będą tworzyli przedstawiciele lokalnych instytucji publicznych, podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych, zarówno będący członkami LGD, jak i potencjalnymi beneficjentami oraz partnerami realizacyjnymi poszczególnych przedsięwzięć zapisanych w LSR.
Podczas spotkań, które odbędą się w każdej z gmin tworzących obszar LGD Południowa Warmia, wykorzystane zostaną różnorodne metody oraz techniki aktywizacji i pracy warsztatowej, między innymi zastosowane zostaną elementy innowacyjnej metody design thinking, World Cafe oraz rozmowy w grupach i dyskusje ogólne. Dzięki zastosowaniu metody partycypacyjno-eksperckiej, zagwarantowany zostanie szeroki udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji strategicznych dla obszaru LGD Południowa Warmia, jak również możliwość wpływania przez mieszkańców na planowane i realizowane działania oraz wysoki poziom konsultacji społecznych. W ramach konsultacji społecznych szczególny nacisk będzie położony na wykorzystanie innowacji społecznych, które są jednym z niezbędnych elementów rozwoju obszarów wiejskich, jak również działania prośrodowiskowe związane z gospodarką obiegu zamkniętego, gospodarką zeroemisyjną i zero odpadową, ukierunkowanymi na poszanowanie energii.Po wcześniejszym zgłoszeniu w spotkaniach będzie można wziąć udział za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku kiedy spotkania – konsultacje społeczne nie będą mogły odbywać się stacjonarnie, to znaczy we wskazanym miejscu i czasie ze względu na ograniczenia, nakazy i zakazy, między innymi w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r., poz. 2069 i 2120 oraz 2022 r. poz. 64), spotkania zorganizowane zostaną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Zapisy LSR na poszczególnych etapach jej tworzenia będą każdorazowo szeroko konsultowane, w szczególności przez wykorzystanie elektronicznych form komunikacji (np. portale społecznościowe, strony www, e-mail, narzędzia do badania opinii). W całym okresie przygotowywania LSR w biurze LGD w Łajsach każdy będzie mógł się zapoznać z materiałami informacyjnymi, przedstawić swoje opinie, przedyskutować istotne kwestie i zapoznać się z projektem LSR. Podczas takich spotkań prowadzone będą wywiady indywidualne w celu poznania opinii i potrzeb poszczególnych osób oraz grup.
Wybrana metodologia oraz wszelkie działania związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym z włączeniem społeczności lokalnej w ten proces, zostały zaplanowane głównie w oparciu o doświadczenie własne LGD oraz poszczególnych gmin. Pod uwagę wzięto wyniki ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013 w ramach PROW na lata 2007-2013, dobre praktyki wynikające ze współpracy z różnymi podmiotami oraz z udziału stowarzyszenia w projektach i przedsięwzięciach opartych na zasadach partnerstwa i partycypacji społecznej.
Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027 będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Wykonując operacje szczegółowe planu włączenia społeczności w zakresie informowania, konsultowania, organizacji i przeprowadzenia spotkań LGD będzie uwzględniać obowiązek informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020, a materiały zostaną oznakowane wymaganymi logotypami.
Na potrzeby opracowania LSR będzie prowadzona podstrona na stronie internetowej www.poludniowawarmia.pl, gdzie zamieszczony zostanie plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem i miejscem przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące nowej LSR.

Skip to content