Konsultacje społeczne LSR na lata 2014-2020

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

W związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Południowa Warmia na lata 2014 – 2020, rozpoczynamy proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie. Zmiany zostały wprowadzone na stronach: 74, 75, 77, 84, 94. 

Zmiany te dotyczą:

– aktualizacji zapisów dotyczących projektów współpracy;

– zmiana wartości wskaźników (wskaźnik rezultatu w1.1, w2.1, wskaźniki produktu 1.1.1, 2.1.1, );

– zwiększenia wysokości środków na operacja w ramach zakładania działalności gospodarczej oraz na budowę i przebudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, zgodnie decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2019 r. o zmianie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku których zwiększony został budżet działania LEADER umożliwiający zrealizowanie podwyższeń budżetów wybranych lokalnych strategii rozwoju;

– dostosowania kwot do poszczególnych wskaźników produktu, realizowanych w ramach poszczególnych przedsięwzięć (aktualizacja planu działania).

 

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców LGD Południowa Warmia o skonsultowaniewprowadzonych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uwagi i wnioski można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Lokalna Grupa działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl;
  • telefonicznie do protokołu: tel. 89 672 96 43, tel. kom. 503 16 96 33;

w terminie do dnia 25.03.2020 r.

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze zmianami w LSR, (dokonane zmiany zaznaczone zostały kolorem czerwonym) na stronie internetowej www.poludniowawarmia.pl bądź poniżej.

 

1. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” – projekt zmian

2. Formularz proponowanych zmian


Konsultacje zmiany LSR

W dniu 05.12.2018 r. WZC oprócz zmian konsultowanych w II połowie listopada wprowadziła zmianę w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zmienił się skład Rady. Informacja ta ma swoje odzwierciedlenie w w/w Strategii. Na stronie internetowej  www.poludniowawarmia.pl zamieszczony został dokument podlagający aktualizacji.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 28.12.2018 wysyłając wiadomość na mail: lgd@poludniowawarmia.pl, w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje LSR.

 

Załącznik:

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

14.12.2018 r.


Konsultacje zmiany LSR

W związku z planowanymi do uchwalenia w dniu 05.12.2018 r. (przez WZC) zmianami w zakresie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na stronie internetowej www.poludniowawarmia.pl zamieszczony został projekt dokumentu podlagający aktualizacji i zmianom. Zmiany (zaznaczone na czerwono) zostały wprowadzone po konsultacjach z mieszkańcami oraz po spotkaniach Rady.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 30.11.2018 r. wysyłając wiadomość na mail: lgd@poludniowawarmia.pl, w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje LSR.

Załącznik:

1. Projekt Strategii

12.11.2018 r.


Konsultacje zmiany LSR

W dniu 21.03.2018 r. WZC oprócz zmian konsultowanych w I połowie marca wprowadził zmianę w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zmienił skład Rady. Informacja ta ma swoje odzwierciedlenie w w/w Strategii. Na stronie internetowej www.poludniowawarmia.pl zamieszczony został dokument podlagający aktualizacji.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 28.03.2018 wysyłając wiadomość na mail: lgd@poludniowawarmia.pl, w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje LSR.

Załącznik:

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

22.03.2018 r.


Konsultacje zmiany LSR

W związku z planowanymi do uchwalenia w dniu 21.03.2018 r. (przez WZC) zmianami w zakresie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na stronie internetowej www.poludniowawarmia.pl zamieszczony został projekt dokumentu podlagający aktualizacji i zmianom. Zmiany zostały wprowadzone po zmianie Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014 -2020.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 16.03.2018 wysyłając wiadomość na mail: lgd@poludniowawarmia.pl, w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje LSR.

 

Załącznik:

1. Projekt Strategii

01.03.2018 r.


Konsultacje zmiany Kryteriów oceny i LSR

W związku z planowanymi do uchwalenia w dniu 25.10.2016 r. (przez WZC) zmianami w zakresie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacji i grantobiorców, na stronie internetowej www.poludniowawarmia.plzamieszczone zostały do informacji i konsultacji dokumenty podlagające aktualizacji i zmianom.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 23.10.2016 wysyłając wiadomość na mail: lgd@poludniowawarmia.pl, w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje LSR.

Na WZC w dniu 25.10.2016 r. planuje się także wprowadzenie zmiany w procedurach wyboru operacji i procedurach wyboru grantobiorców w zakresie oddelegowania wprowadzania przyszłych zmian w tych dokumentach z kompetencji Walnego Zebrania Członków na Zarząd LGD Południowa Warmia. Powyższe znajduje uzasadnienie z uwagi na ograniczenie konieczności zbyt częstego zwoływania WZC po każdej zmianie Rozporządzenia MRiRW czy Wytycznych dla LGD kształtujących zapisy naszych procedur. oczywiście każda zmiana procedur w przyszłości przyjmowana przez Zarząd będzie zawsze podawana do publicznej wiadomości w zakładce PROW 2014-2020.

 

Załącznik:

1. Regulamin Rady

2. Karty oceny operacji – proponowane zmiany

3. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów dla grantobiorców

4. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów

5. Procedura wyboru operacji

6. Procedura wyboru operacji grantowych

18.10.2016r.


 

Nasza nowa LSR

 

W dniu 31 grudnia 2015 roku złożyliśmy wniosek o środki aplikacyjne na okres programowania 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Teraz Urząd ma około 3 miesiące na ocenę złożonych wniosków. Głównym załącznikiem do wniosku była Lokalna Strategia Rozwoju przyjęta przez Walne Zebranie Członków w dniu 30 grudnia 2015 roku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z LSR na lata 2014-2020.

Zarząd LGD „Południowa Warmia”

 

12.01.2016r.


 

Relacja z otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gmin zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (LGD PW)

 

W dniach od 02 września do 17 września 2015 roku, przy udziale pracowników LGD PW, z prezesem Tomaszem Piłatem na czele, przeprowadzono osiem otwartych spotkań konsultacyjnych – po jednym w każdej z członkowskich gmin: Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda. Spotkania dotyczyły tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Podczas warsztatowej części spotkania przedstawiono uczestnikom przygotowaną diagnozę obszaru. W części warsztatowej zaprezentowano metodologię przeprowadzenia analizy SWOT a następnie uczestnicy wykonali własną analizę obszaru. Na koniec spotkania wspólnie z mieszkańcami opracowano projekt celów LSR na nadchodzące lata. Każda zgłoszona przez uczestników uwaga została zapisana i przekazana LGD Południowa Warmia do analizy i ewentualnego ujęcia w strategii.

 

W spotkaniach uczestniczyły łącznie 78 osoby: mieszkańcy, przedsiębiorcy, bezrobotni, młodzież, przedstawiciele sektora pozarządowego, przedstawiciele samorządów, powiatów, przedstawiciele otoczenia biznesu, sołtysi.

 

Lokalna Strategia Rozwoju jest najważniejszym dokumentem określającym cele, metody oraz sposoby realizacji zadań stawianych przed lokalnymi grupami działania na lata 2014-2020. Partycypacja mieszkańców w tworzenia zapisów LSR jest niezwykle ważna, gdyż to właśnie zaspokajanie ich potrzeb będzie wpływać na rozwój naszego regionu i poprawę jakości życia.

 

Poniżej publikujemy uwagi zebrane podczas konsultacji, za wszystkie serdecznie dziękujemy i liczymy, że w dalszym procesie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju również będą Państwo aktywnie uczestniczyć.

 

15.10.2015r.


 

 

 

Wspólnie twórzmy nową Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru LGD „Południowa Warmia” !!

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych we wszystkich Gminach członkowskich LGD, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, mieszkańców do włączenia się w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Południowa Warmia” spotkania mają na celu dokonanie diagnozy potrzeb, przedstawiania Państwa opinii, pomysłów, określania kierunków rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych PROW na lata 2014-2020. Zachęcamy do pracy w zespole roboczym pracującym nad strategią!

 

W każdej z gmin odbędzie się spotkanie, do udziału w których zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców oraz przedsiębiorców.


Terminy i miejsca spotkań:

 

Lp. Nazwa Gminy Termin spotkania wraz z
godzinami spotkania
Miejsce spotkania (adres)
1. Gietrzwałd 02.09.2015 r.
godz. 16.30-18.30
Centrum Edukacji i Promocji,
Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd
2. Biskupiec 03.09.2015 r.
godz. 16.30-18.30
Biskupiecki Dom Kultury,
ul. Matejki 5, 11-300 Biskupiec
3. Kolno 08.09.2015 r.
godz. 16.30-18.30
Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie,
11-311 Kolno
4. Olsztynek 09.09.2015 r.
godz. 16.30-18.30
Urząd Miejski w Olsztynku,
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
5. Purda 10.09.2015 r.
godz. 16.30-18.30
Ochotnicza Straży Pożarna w Purdzie,
11-030 Purda
6. Stawiguda 15.09.2015 r.
godz. 16.30-18.30
Urząd Gminy Stawiguda,
ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda
7. Pasym 16.09.2015 r.
godz. 16.30-18.30
Miejski Ośrodek Kultury,
ul. Rynek 10A, 12-130 Pasym
8. Barczewo 17.09.2015 r.
godz. 16.30-18.30
Ochotnicza Straż Pożarna,
ul. Olsztyńska 5, 11-010 Barczewo


Przewidywany czas trwania spotkania – 2 godziny.

Spotkania będą dotyczyły w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR i wskaźników.

Program spotkań związanych z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla gmin Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda:

  1. Przedstawienie celu spotkania oraz harmonogramu prac nad projektem Lokalnej Strategii Rozwoju.
  2. Praca nad oceną potencjału LGD, w tym analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, zgłaszanie opinii, pomysłów, wyznaczanie kierunków – celów rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych PROW na lata 2014-2020.

  3. Podsumowanie, wnioski.

Udział w warsztatach jak najszerszego grona przedstawicieli mieszkańców, organizacji społecznych, biznesu i instytucji publicznych jest szczególnie ważny w przygotowaniu strategii na kolejne lata, która dosyć ogólnie ma sprecyzowane ramy tematyczne działań, natomiast profil priorytetowych projektów określają poszczególne LGD w swoich strategiach.

Bez Państwa zaangażowania, opracowanie dokumentu strategicznego odpowiadającego na faktyczne potrzeby obszaru nie będzie możliwe.

 

Dla celów organizacyjnych uprzejmie prosimy Państwa o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach pod numerem telefonu 89 674 04 85 lub mailowo na adres: lgd@poludniowawarmia.pl. Pod wskazanym numerem telefonu można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat spotkań.

Zapraszamy!
W imieniu Zarządu
Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia „Południowa Warmia”
Tomasz Piłat

 

10.08.2015r.

Skip to content