O projekcie

NOWEFIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE 6
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.

Partnerstwo 7 organizacji w składzie: Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, LGD Południowa Warmia, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzicki Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie Wiatraki Mazur oraz Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ” prowadzi
DZIAŁALNOŚĆ ANIMACYJNO-DORADCZĄ OŚRODKÓW ANIMACYJNO-DORADCZYCH.

Działalność polega na wsparciu ad hoc aktywności społecznych/organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego, oparta jest głównie o działania animatorów, w części ośrodków przy wsparciu dodatkowej kadry (w przypadku ograniczonych kompetencji własnych animatorów w zakresie działań promocyjnych, obsługi kadrowo-księgowej.
Standardowy zakres działalności animacyjno-doradczej prowadzonej przez każdego z 7 Ośrodków:
1) zapewnienie bazy lokalowo-sprzętowej dla sprawnego funkcjonowania Ośrodka Animacyjno-Doradczego w tym dostępu do mediów (telefon, Internet),
2) prowadzenie działań promocyjnych, informacyjnych, wspieranie lokalnych partnerstw, sieci współpracy których celem jest wzmacnianie i rozwijanie aktywności społecznej na poziomie lokalnym,
3) mentoring, udział w spotkaniach młodych organizacji pozarządowych i prowadzenie działań służących wzrostowi zaangażowania członków organizacji w ich działania,
4) wsparcie lokalnych inicjatyw i organizacji w przygotowywaniu i składanie wniosków do instytucji publicznych o dodatkowe środki finansowe,
5) wspieranie osób/organizacji o niskich umiejętnościach cyfrowych w funkcjonowaniu w sieci,
6) sieciowanie Beneficjentów programu, poprzez animowanie współpracy, wprowadzanie projektów do bazy dobrych praktyk,
7) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego – w odpowiedzi na indywidualne potrzeby młodych organizacji i grup nieformalnych, w tym mobilnych działań animacyjno-doradczych, w sposób najbardziej adekwatny do potrzeb grup wsparcia,
8) ułatwianie grantobiorcom realizacji działań projektowych i zobowiązań wynikających z umowy dotacji poprzez udostępnianie wzorów dokumentów do wykorzystania,
9) Prowadzenie innych działań wzmacniających aktywności społeczne i organizacje pozarządowe w działaniach sfery pożytku publicznego.

Czas realizacji zadań: marzec – listopad każdego roku w którym prowadzone są nabory, nieprzerwanie.

Działania animacyjne realizowane w wymiarze czasu co najmniej 16 godzin tygodniowo,
–  w godzinach oczekiwanych przez Beneficjentów, w tym popołudniowych:
– w okresie trwania naboru wniosków minimum 3 dni w tygodniu,
– w pozostałym okresie trwania umowy minimum 2 dni w tygodniu.

Skip to content