Monitoring i ewaluacja

Raport podsumowujący ewaluację zewnętrzną procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

STRESZCZENIE
Ewaluacja zewnętrzna „Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na lata 2014-2020” jest elementem systemu monitoringu i ewaluacji, pozwalającym na śledzenie bieżących postępów w realizacji LSR i identyfikację ewentualnych obszarów ryzyka.

Zasady prowadzenia badań ewaluacyjnych LSR w latach 2014-2020 zostały określone w:

 • Umowie o warunkach i sposobie realizacji LSR (dalej: umowa ramowa),
 • Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  na lata 2014-2020,
 • Samej LSR (rozdział XI „Monitoring i ewaluacja”).

W ramach niniejszego badania szczególny nacisk został położony na ocenę efektywności działań z punktu widzenia mieszkańców obszaru. W tym celu opracowana została ankieta, której wyniki zostaną szerzej omówione w tym raporcie. Raport podsumowuje także postęp finansowy i rzeczowy we wdrażaniu LSR (według stanu na 31.12.2021 r.).

W toku ewaluacji zebrane zostały dane z dostępnych źródeł (z zachowaniem zasady triangulacji), które następnie posłużyły za punkt wyjścia do serii wywiadów indywidualnych, przeprowadzonych z kluczowymi aktorami, zaangażowanymi w działania LGD. Wywiady były realizowane w trakcie pandemii i ze względu na bezpieczeństwo sanitarne przyjęły formę indywidualnych wywiadów telefonicznych.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na sformułowanie kluczowych wniosków z badania ewaluacyjnego:

 1. Stan wdrażania LSR jest zadowalający, choć realizacja przebiega znacznie wolniej, niż pierwotnie zakładano.
 2. Tempo realizacji LSR zostało znacząco obniżone przez niezależne od LGD czynniki zewnętrzne (czas rozpatrywania wniosków w UM, zwiększanie budżetu LSR na końcówce wdrażania, pandemię czy powolne uruchamianie konkursów po 2015 r. przez brak niezbędnych dokumentów – wnioski, instrukcje itp.).
 3. Mieszkańcy obszaru pozytywnie oceniają zadania, które należą do wyłącznej kompetencji LGD. Bardzo dobrze oceniania jest praca Biura LGD Południowa Warmia.
 4. Na podstawie analizy postępu finansowego i rzeczowego za obszar ryzyka należy uznać realizację projektów współpracy – stan wdrażania jest tu najwolniejszy spośród wszystkich przedsięwzięć LSR.
 5. LGD Południowa Warmia (poza wdrażaniem LSR) prowadzi też dwa programy finansowania mikrograntów. Pozwala to na dużo większe oddziaływanie w lokalnych społecznościach i uzupełnienie oferty dofinansowań poza PROW 2014-2020.
 6. Projekty finansowane do tej pory w ramach LSR dobrze odpowiadają na potrzeby mieszkańców, wiele inicjatyw jest kontynuowanych lub rozwijanych z innych środków. Respondenci odnotowali pozytywne zmiany w sferze społecznej, gospodarczej
  i infrastrukturalnej na obszarze i wiążą je (między innymi) z wieloletnią działalnością LGD Południowa Warmia.
 7. Elementem wymagającym poprawy jest komunikacja elektroniczna – badani wskazywali na konieczność aktualizacji strony internetowej LGD, rozbudowę działań w mediach społecznościowych i upowszechnienie spotkań i wydarzeń on-line.

 

Z całym raportem wraz z rekomendacjami można zapoznać się pobierając poniższy dokument. 
Raport podsumowujący ewaluację zewnętrzną procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (cały)

Skip to content