Ogłoszenie Konkursu Działaj Lokalnie 2024

Nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu rozpoczyna się 11 marca 2024 r. i potrwa do 10 kwietnia 2024 roku. Wysokość grantu, o który można wnioskować to 6000 zł, a długość trwania projektu, od 3 do 6 miesięcy. W konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Program adresowany jest do:

 1. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,
 2. zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych,
 3. oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 4. grup nieformalnych(w tym stowarzyszeń zwykłych niezarejestrowanych, oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: biblioteka publiczna. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 5. grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.


W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;
 • W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Natomiast wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.Termin składania wniosków: od 11 marca 2024 r. do 10 kwietnia 2024 r.
  Czas trwania projektu: min. 3 miesiące – max. 6 miesięcy,
  Łączna pula przeznaczona na granty: 55 000 zł.
  Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu: 6 000 zł.
  Okres realizacji projektu: od 01 maja 2024 do 15 listopada 2024 r.Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem https://generatorspoleczny.pl/, który dostępny będzie od 11 marca 2024 r. do 10 kwietnia 2024 r.W konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosku.
  Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze społecznym.

  Dane kontaktowe:
  Ośrodek Działaj Lokalnej
  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
  biuro: Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd
  tel.  89 672 96 43
  e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl

  Konsultacje indywidualne po uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mail:
  Jolanta Elzner
  – koordynator projektu
  e-mail: j.elzner@poludniowawarmia.pl
  tel. 89 672 96 43; 508 701 237

  Dokumenty konkursowe w ramach Konkursu „Działaj Lokalnie” 2024
  Pliki do pobrania:

 • Regulamin Lokalnego Konkursu grantowego DL 2024
 • Klauzula informacyjna ARFP dla programu Działaj Lokalnie
 • LGDPW_DL_Klauzula_Rodo
 • Wzór wniosku dla organizacja pozarządowej
 • Wzór wniosku dla grupy nieformalnej
 • Wzór wniosku dla inicjatywy działaj lokalnie
Skip to content