Ogłoszenie nr 1/2023/GSV

Ogłoszenie nr 1/2023/GSV
o naborze wniosków o powierzenie grantu
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (LSR 2014 – 2020)


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

 na zadania w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach Przedsięwzięcia 3.1.4. Koncepcje Smart Village.

I. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

od 25 września 2023 do 16 października 2023 roku

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 12:00.

II. Miejsce i tryb składania wniosków o powierzenie grantu:

 1. Grantobiorca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu, poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej poludniowawarmia.pl .
 2. Wniosek należy złożyć w Generatorze.
 3. Następnie wniosek musi być przesłany przez Generator oraz złożony w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w 1 egzemplarzu bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. II ppkt.6 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 16 października 2023 r. o godz. 12:00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną w wersji papierowej (po wcześniejszym wypełnieniu w Generatorze wniosków) do Biura LGD najpóźniej do godz. 12:00 w dniu 16 października 2023 r.
 4. Gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać, odstępuje się od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków. Wówczas wnioski i załączniki można składać bezpośrednio w Biurze LGD w formie papierowej na formularzu wniosku udostępnionym w dokumentacji konkursowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Niniejsze informacje Biuro LGD niezwłocznie publikuje na stronie internetowej LGD.
 5. Decyzja o odstąpieniu od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków może także zostać podjęta przez Zarząd działający w porozumieniu z Przewodniczącym Rady w każdym uzasadnionym przypadku na etapie sporządzania ogłoszenia o naborze.
 6. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 12:00. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.
 7. Dostarczenie do biura LGD wniosku w wersji papierowej na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze przy zachowaniu zapisów wskazanych w punkcie 6 jest warunkiem ważnego i skutecznego złożenia wniosku. W przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny wstępnej. Pracownik LGD poświadcza fakt złożenia wersji papierowej wniosku poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD i daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Grantobiorcy, pracownik LGD poświadcza złożenie wersji papierowej wniosku także na jego kopii.
 8. Datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd.
  W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Grantobiorca może również wycofać pojedyncze deklaracje. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.
 1. W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Grantobiorca może również wycofać pojedyncze deklaracje. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.


III. Zakres tematyczny operacji
Pomoc jest przyznawana na obszarze objętym LSR na oddolne i lokalne koncepcje rozwoju wsi, mające na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu, zwane dalej „koncepcjami inteligentnych wsi”.

IV.  Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji

 • Limit środków w ramach konkursu: 16.000,00 euro, to jest 64.000,00złotych
 • Poziom dofinasowania 4.000,00 złotych
 • Nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.
 • Nie jest wymagane wniesienia wkładu własnego (jego wniesienie daje możliwość zyskania dodatkowych punktów)


V. Forma wsparcia
Wyprzedzające finansowanie – nie więcej niż 3.000,00 zł wnioskowanej kwoty pomocy
Refundacja poniesionych kosztów – nie mniej niż 1.000,00 zł wnioskowanej kwoty pomocy.

VI. Warunki udzielenia wsparcia:

 • złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym projektu grantowego (naboru) wskazanym w ogłoszeniu,
 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Południowa Warmia na lata 2014-2020,
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów,
 • planowane operacje będą realizowane od styczeń 2024 r. do końca kwiecień 2024 r.,
 • ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz zgodne z LSR 2014-2020.
 • o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

 

VII. Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.poludniowawarmia.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, tj. 73 pkt.

VIII. Pozycja na liście rankingowej:
Pomoc przysługuje Grantobiorcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru.
Pozycja na liście rankingowej w przypadku tej samej liczby punktów: jeśli dwa lub więcej wniosków uzyskało w wyniku oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu wniosku do LGD przed upłynięciem terminu składania wniosków. Wyższą pozycję na liście rankingowej uzyska wniosek, który wcześniej wpłynął do Biura LGD.

IX. Uprawnieni wnioskodawcy
Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm. oraz z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Południowa Warmia:

 • osoby prawne z wyłączeniem Jednostek Sektora Finansów Publicznych, mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR, oraz z wyłączeniem wnioskodawców wykonujących działalność gospodarczą,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR, z wyłączeniem wnioskodawców wykonujących działalność gospodarczą ,
 • podmioty jak wyżej składające wniosek w  imieniu wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej (w tym sekcji, koła) zgodnie ze swoim statutem.


UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.


X. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz umowy oraz formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania końcowego z realizacji zadania oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Południowa Warmia: www.poludniowawarmia.pl oraz w Biurze LGD Południowa Warmia, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd.

XI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru:

 • Wniosek o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników,
 • Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników – Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać.

złożone w wersji elektronicznej i 1 kompletu wersji papierowej,

XII. Dokumenty do pobrania, w tym potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

1) LGDPW_wzór WoPG v3.1 SV
2) UMOWA_powierzenia_grantu_SV
3) Formularz wniosku o rozliczenie grantu
4) Formularz sprawozdania z realizacji grantu
5) Dodatkowe dokumenty:

 

XIII. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Południowa Warmia osobiście w biurze LGD, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 14:00. W ostatni dzień naboru doradztwo nie będzie prowadzone.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 672 96 43 lub mailowo: lgd@poludniowawarmia.pl .

XIV. Dodatkowe informacje: o charakterze koncepcji smart village
W związku z ogłoszeniem naboru po raz pierwszy, w celu przybliżenia koncepcji smart village, zwraca się uwagę na następujące rzeczy:

 • Koncepcja ma za zadanie stymulowanie rozwoju lokalnego przez zastosowanie rozwiązań innowacyjnych: technologicznych (w tym cyfrowych) oraz społecznych, oraz z wykorzystaniem posiadanych lokalnych zasobów (tzn. wynikającego z oddolności). Szczególnie istotne może być jej inspiracja rozwiązaniami nawiązującymi do obszaru rozwoju biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego z uwzględnieniem rozwiązań zielonych i cyfrowych.
 • Proponowanymi instrumentami realizacji koncepcji smart village są m.in.: inwestycje infrastrukturalne w zakresie adaptacji do zmian klimatu i środowiska w tym w szczególności budowa instalacji odnawialnych źródeł energii czy budownictwo pasywnego, wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in. w obszarach poprawy jakości życia, ograniczenia depopulacji, niekorzystnych trendów demograficznych, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska lokalnego, zaradzeniu niewystarczającej liczbie, miejsc pracy, bądź niskiej ich jakości i stabilności, czy wykluczenia cyfrowego, komunikacyjnego.
 • Planowanym przez Wspólną Politykę Rolną skutkiem realizacji koncepcji smart village w zakresie ekonomicznym będzie umożliwienie wykorzystanie potencjału sektora rolnego (odpady z produkcji wykorzystywane do produkcji energii cieplnej, wykorzystanie nowej organizacji dostaw produktów żywnościowych na rynek lokalny, inne wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych z produkcji rolnej np. produkcja ekologicznych opakowań) do budowy samowystarczalnych, lepiej zorganizowanych i dobrze zsieciowanych społeczności wiejskich.
 • Planowanym przez Wspólną Politykę Rolną skutkiem realizacji koncepcji smart village w zakresie społecznym będzie większa integracja społeczności mieszkańców małych miejscowości wiejskich, także poprzez współpracę przy realizacji wspólnych projektów w ramach formalnych i nieformalnych form współpracy co będzie się przyczyniać do ograniczenia zjawiska wykluczania i defaworyzowania grup w niekorzystnej sytuacji np.: mniejszości etnicznych, kulturowych, wiekowych, osób z ograniczeniami ruchowymi, osób poszukujących pracy, kobiet oraz młodzieży z rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów wiejskich.
 • Koncepcja Smart Village powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
 • opis zadań/projektów do zrealizowania w ramach tej koncepcji, w tym opis potrzeb, jakie te zadania/projekty spełnią, na jaki obszar i jakie osoby te zadnia/projekty będą miały wpływ,
 • partycypacyjny charakter z mieszkańcami (włączenie społeczności do jej przygotowania),
 • przeprowadzenie konsultacji ze społecznością danej wsi, przedstawienie planu włączenia społeczności w przygotowaniu koncepcji Smart Village ze szczególnym uwzględnieniem roli sołtysa w tym procesie,
 • analiza SWOT,
 • lista zadań/projektów, które składać się będą na realizację koncepcji Smart Village,
 • komponent cyfrowy lub środowiskowy lub klimatyczny.
 • Zachęcamy do obejrzenia filmu https://www.youtube.com/watch?v=OjX6e051JYA
 • Zachęcam również do zapoznania się z publikacją: Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski, która jest do pobrania za darmo ze strony Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (dostępna tutaj: https://www.irwirpan.waw.pl/805/publikacje/koncepcja-smart-villages-przyklady-z-polski).


XV. Dodatkowe dokumenty:

 

Skip to content