Nabór 2/2020/R – Rozwijanie działalności gospodarczej

cze 7, 2022 | Ogłoszenia naborów

OGŁOSZENIE NR 2/2020/R

o naborze wniosków o przyznanie pomocy

na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (LSR 2014 – 2020)

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 :

 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

I. Termin składania wniosków:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie:

od 28 września 2020 do 26 października 2020 roku

 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 12:00.

 1. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

II. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest biuro terenowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd

 

III. Forma wsparcia

Refundacja poniesionych wydatków na rozwijanie istniejącej działalności gospodarczej.

 

IV. Zakres tematyczny operacji

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR:rozwijanie działalności gospodarczej.

 

V. Limit środków w naborze  i maksymalny poziom dofinansowania operacji

1) Limit  środków w ramach konkursu: 132.157,12 euro, tj.: 528.628,48 złotych

2) Minimalna całkowita wartość projektu 50.000,00 złotych

2) Maksymalna kwota wsparcia na jednego beneficjenta: do 300.000 złotych

3) Maksymalna intensywność wsparcia:do 70% kosztów kwalifikowanych operacji

 

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz:

 • Warunki udzielenia wsparcia określa:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 664, ze zm.)
  • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na lata 2014 – 2020.
 • złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Południowa Warmia na lata 2014-2020,
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów,
 • ocena punktowa wyłącznie wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny wstępnej oraz zgodnych z LSR 2014-2020,
 • należy złożyć 2 egzemplarze wniosku z kompletem załączników oraz wersję elektroniczną,
 • wnioski należy wpiąć w skoroszyt lub segregator, bez używana zszywek i koszulek.

 

VII. Kryteria wyboru operacji

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.poludniowawarmia.pl oraz w wersji papierowej w Biurach LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. minimum 44 punktów.

 

VIII. Pozycja na liście rankingowej:

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru.

Pozycja na liście rankingowej w przypadku tej samej liczby punktów: jeśli dwa lub więcej wniosków uzyskało w wyniku oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu wniosku do LGD przed upłynięciem terminu składania wniosków. Wyższą pozycję na liście rankingowej uzyska wniosek, który wcześniej wpłynął do Biura LGD.

 

IX. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 1. osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, prowadzące działalność gospodarczą na obszarze realizacji LSR,
 2. osoby prawne mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR,
 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

X. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Południowa Warmia: www.poludniowawarmia.pl, zakładka PROW 2014 – 2020 oraz w Biurach LGD Południowa Warmia, ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, oraz Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd.

 

Dokumentacja konkursowa:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 2. Biznesplan (wersja 3z)

 3. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 5. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 6. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 7. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 8. Narzędzia pomocnicze:

 

Wnioski powinny być złożone w wersji elektronicznej i 2 komplety wersji papierowej.

 

XI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru:

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – wniosek należy złożyć w wersji papierowej (2 egzemplarze) wraz z wersją elektroniczną zapisaną na nośniku elektronicznym. Forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i własnoręcznie podpisany przez osoby reprezentujące.
 2. Załączniki wg informacji zawartej w sekcji B.IV Informacja o załącznikach, wniosku o przyznanie pomocy.
 3. Załączniki dodatkowe niezbędne do oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi – Arkusz pomocniczy uzasadnienie zgodności z kryteriami.

 

XII. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Południowa Warmia jedynie w formie telefonicznej lub mailowej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15:00, do 23 października 2020 r. Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 672 96 43 lub mailowo: lgd@poludniowawarmia.pl.

Doradztwo nie będzie mogło mieć charakteru pisania lub kompleksowego sprawdzania wniosku.

Doradztwo mailowe należy kierować na skrzynkę mailową: lgd@poludniowawarmia.pl.

Odpowiedź na zapytanie mailowe jest udzielana najpóźniej 2 dni robocze od wpływu zapytania .

Doradztwo telefoniczne wymaga wcześniejszego uzgodnienia.

 

XIII. Dodatkowe informacje

W związku ze zmianami prawnymi wprowadzonymi wskutek sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 zwraca się uwagę na m.in. na:

 • brak obowiązku stosowania tzw. konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przez Beneficjentów;
 • możliwość wydłużenia naboru wniosków o powierzenie pomocy przez LGD (w przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej);
 • brak obowiązku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do wniosku o powierzenie pomocy, czy wniosku o płatność;
 • możliwość podpisania umowy o powierzenie pomocy drogą korespondencyjną (poprzez Pocztę Polską lub skrzynkę podawczą ePUAP);

 

Podstawy prawne wprowadzające/zawierające te i inne zmiany:

 1. ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2018 poz. 627 z późn. zm.) wraz  z ich omówieniem: https://prow.warmia.mazury.pl/zmiany-w-ustawie-prow-2014-2020/
 2. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r. poz.1196).

 

XIV. Dodatkowe dokumenty:

Skip to content