OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ W ZAKRESIE AKTYWIZACJI

gru 19, 2023 | Aktualności

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 15 dni od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej www.poludniowawarmia.pl , nie zgłosi zamiaru realizacji takiej operacji .

I. ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego.
1. Cel ogólny 3 LSR: 3 Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LSR do 2022 r.
2. Cel szczegółowy 3.1.: Aktywizacja społeczności lokalnej do 2022 r.
3. Przedsięwzięcie 3.1.1.: Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne

II. FORMA WSPARCIA:
Forma wsparcia – refundacja kosztów kwalifikowanych.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 120.000,00 Euro.

(kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/Euro: 480.000,00 PLN).

III. CEL I ZAKRES OPERACJI:
Wskaźnik produktu Liczba wspartych wydarzeń aktywizacyjnych i integracyjnych
Wskaźnik rezultatu : Liczba uczestników wydarzeń aktywizacyjnych oraz integracyjnych; .

Realizacja operacji powinna zawierać  następujące zadania ( działania) :
1. WIZYTA STUDYJNA ŁOTWA-ESTONIA. Organizator zapewni noclegi, wyżywienie, przejazd i pobyt w miejscach wskazanych przez LGD Południowa Warmia, w których wskazane organizacje lokalne zapewnią zapoznanie się z dobrymi praktykami dotyczącymi zrealizowanych działań, wykorzystania potencjału i zasobów lokalnych. Planowany wyjazd powinien trwać 5/6-dni z odpowiednią ilością noclegów. Autokar powinien być wyposażony w rozkładane fotele, czynną toaletę, klimatyzację, system audio-video, a także bezpłatny dostęp do Internetu na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej. Liczba uczestników: 20

2. WIZYTA STUDYJNA W POLSCE: wyjazd 4-dniowy w celu poznania dobrych praktyk w Polsce. Wyjazd do organizacji, które zechcą zaprezentować dobre praktyki na własnym obszarze w zakresie przetwórstwa produktu lokalnego, organizacji krótkich łańcuchów żywnościowych („od pola do stołu”), zagród edukacyjnych. Autokar powinien być wyposażony są w rozkładane fotele, czynną toaletę, klimatyzację, system audio-video, a także bezpłatny dostęp do Internetu. Liczba uczestników: 30 osób.

3. FORUM LOKALNYCH LIDERÓW POŁUDNIOWEJ WARMII dwudniowe spotkanie dla lokalnych Liderek i Liderów w temacie fundusze dla sołectw – ile, na co i kiedy?, Skąd pozyskiwać fundusze na wieś, gdzie szukać; Jak stworzyć strategię wsi? Czy moja wieś może być smart? Spotkanie dwudniowe z noclegiem i wyżywieniem. Spotkanie powinno być prowadzone przez firmy / osoby mające doświadczenie w prowadzeniu podobnych wydarzeń. Liczba uczestników do 35 osób.

4. INTERAKTYWNE WYKŁADY MOTYWUJĄCE POŁĄCZONE Z WARSZTATOWĄ NAUKĄ TWORZENIACH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
Szkolenia/warsztaty przeznaczone dla lokalnych liderów i liderek. Cykl 5 spotkań szkoleniowych 3 godzinnych interaktywnych wykładów motywujących połączonych z warsztatową nauką tworzeniach materiałów promocyjnych (filmy, foto) dla grupy do 15 osób. Warsztaty powinny być zorganizowane i prowadzone przez firmę posiadającą doświadczenie w tym zakresie. Głównym celem warsztatów ma być nauka jak promować działania swojej organizacji w mediach społecznościowych.
Liczba uczestników warsztatów: do 15 osób.

5. SZKOLENIA AKTYWIZACYJNO- MOTYWACYJNO-RĘKODZIELNICZYCH DLA PRACOWNIKÓW LGD Południowa Warmia – cykl szkoleń dla pracowników LGD Południowa Warmia z zakresu ceramiki, stolarki, wyrobu mydełek, decoupage i innych technik rękodzielniczych (min. 3 dodatkowe).

6. SPOTKANIA SZKOLENIOWO-AKTYWIZACYJNE dotyczące:
6a) Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności (KŁŻ) skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności do liderów, KGW, rolników, samorządów, sołtysów. – 3 spotkania prowadzone przez lokalnych, regionalnych producentów, liderów w grupach do 15 osób. Szkolenie 2 godziny zegarowe. Przygotowanie materiałów szkoleniowych (notatnik, długopis), degustacje (produkty od lokalnych producentów).
6b) legalnej produkcji i sprzedaży żywności w ramach SB, RHD i MOL – szkolenie dla potencjalnych producentów żywności – 2 spotkania w grupach 10 osobowych. Przygotowanie materiałów szkoleniowych (notatnik, długopis), degustacje (produkty od lokalnych producentów).

7. SPOTKANIA EDUKACYJNE skierowane do klientów KŁŻ mające na celu podniesienie wiedzy dotyczące lokalnej i regionalnej żywności wysokiej jakości, producentów, certyfikacji żywności oraz Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury. – 3 spotkania prowadzone przez lokalnych, regionalnych producentów oraz liderów. Przygotowanie materiałów szkoleniowych (notatnik, długopis), degustacje (produkty od lokalnych producentów).

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA INFORMACJI O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI.
Miejsce : siedziba LGD Południowa Warmia, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu określonym w punkcie IV. w formie papierowej na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w 1 egzemplarzu osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika. Zgłoszenia nadsyłane drogą pocztową lub elektroniczną nie będą uwzględniane.

Termin składania wniosków: od 19 grudnia 2023r. do 18 stycznia 2024r. w dni robocze,
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00
Ostateczny termin składania wniosków upływa 18 stycznia 2024 r. o godz. 11:00
Kryteria wyboru operacji:
Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.poludniowawarmia.pl, stanowią załącznik do ogłoszenia.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi 20 pkt.

V. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH.
1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD.
2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:
a) osób fizycznych: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i ( jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
b) osób prawnych : kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statutu spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru  realizacji operacji; kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru  realizacji operacji;
c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną : kopia dokumentów określających lub potwierdzających zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR;
d) spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. (a) – (c) dotyczących wszystkich wspólników.
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia, wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego ogłoszenia ( dotyczy podmiotów wykonujących działalność gospodarczą).
3. Załączniki :
Zał. nr 1 Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji
Zał. nr 2 Karta oceny kryteria wyboru
Zał. nr 3 Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości  przedsiębiorstwa
Zał. nr 4 Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa.

Inne ważne informacje
Ochrona danych osobowych: Dane osobowe pozyskane od osób składających dokumenty w związku z w/w ogłoszeniem będą przetwarzane przez LGD Południowa Warmia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.
Pytania i odpowiedzi: W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Południowa Warmia”: Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd, tel.: 89 672 96 43.

Data ogłoszenia : 19 grudnia 2023r.

Skip to content