OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ W ZAKRESIE PROMOCJI

gru 19, 2023 | Aktualności

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 15 dni od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej www.poludniowawarmia.pl , nie zgłosi zamiaru realizacji takiej operacji .

I. ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:
Inicjatywy lokalne na rzecz kapitału społecznego i dziedzictwa lokalnego.
1. Cel ogólny 2 LSR: 2. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LSR do 2022 r. .
2. Cel szczegółowy 2.1.: Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury oraz działania promocyjne na obszarze LSR do 2022 r. ,
3.  Przedsięwzięcie 2.1.2.: Działania informacyjno-promocyjne

II. FORMA WSPARCIA:
Forma wsparcia – refundacja kosztów kwalifikowanych.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 120.000,00 Euro.

(kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/Euro: 480.000,00 PLN).

III. CEL I ZAKRES OPERACJI:
Wskaźnik produktu Liczba wspartych operacji dotyczących działań informacyjno-promocyjnych
Wskaźnik rezultatu : Liczba odbiorców opracowanych publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych.

Realizacja operacji powinna zawierać następujące zadania (działania) :
1. WYDAWNICTWO promujące produkty Południowej Warmii w formacie A5 dla każdej gminy obszaru LGD Południowa Warmia, ale razem stanowiące całość: ta sama skala, zakres informacji.
W nakładzie 1000 szt dla każdej z gmin. Zawierającej opis obszaru z uwzględnieniem ciekawych miejsc, zabytków, bazy noclegowej, w tym gospodarstw agroturystycznych itp. oraz innych informacji dla turystów. Mapa wydrukowana na płycie kompozytowej (dibond) o wysokości 1,2 m i szerokości odpowiedniej do wybranej skali do umieszczenia w siedzibie LGD zabezpieczona folią umożliwiającą pisanie mazakami sucho ścieralnymi. Nakład broszur dla gmin : 8×1000 szt., nakład map na płycie 3 szt.

2. FILMY PROMOCYJNE nakręcenie 16 filmów, 2-3 minutowych. 8 filmów ma zawierać materiał filmowy nakręcony podczas realizacji operacji, ale również materiały pozyskane od realizatorów projektów. W filmie zostaną przedstawione wywiady z beneficjentami różnego rodzaju projektów zrealizowanych za pośrednictwem LGD Południowa Warmia. Ze wszystkich zrealizowanych projektów od 2016 roku. Kolejnych 8 filmów ma zawierać materiał promocyjny obszar poszczególnych Gmin obszaru LGD Południowa Warmia.
Filmy te mają mieć formę wywiadów z realizatorami projektów oraz narracją opisującą cały przekrój projektów realizowanych za pośrednictwem LGD Południowa Warmia lub przy jej współudziale. Mają to być projekty od zakładania działalności gospodarczej, poprzez rozwój już istniejących firm, działania NGO, Kołach Gospodyń Wiejskich, OSP, a kończąc na działaniach grup nieformalnych. Filmy mają być nagrane z lektorem polskim wraz z napisami dla osób niesłyszących a na potrzeby promocji za granicami kraju dodatkowo nagrana zostanie ścieżka z lektorem angielskim oraz angielskimi napisami.

3. OPRAWA GRAFICZNA DO MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Przygotowanie obrazów oraz gifów (krótkich animacji), które zamieszczone zostaną na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Zaplanowana ilość to 30 sztuk.

4. PROMOCJA Filmy mają być zapisane na pendriv’ach (w ilości 1000 szt.). Część pendrivów ma zostać przekazana uczestnikom projektu, mieszkańcom i przedstawicielom urzędów gmin z terenu działalności LGD, przedstawicielom samorządu wojewódzkiego. Pozostała część pendrivów ma pozostać w biurze LGD Południowa Warmia do rozdania podczas imprez, targów i innych wydarzeń.

5. IMPREZY TARGOWE Udział w imprezach promujących działania w ramach KŁŻ, pozwalających na bezpośredni kontakt producenta z konsumentem, targach żywnościowych lub turystycznych, 3 imprezy poza obszarem województwa warmińsko-mazurskiego. Przygotowanie stoisk (wykupienie miejsca i aranżacja), 2 flagi z masztami. Przygotowanie materiałów promocyjnych (torby płócienne – 1000 sztuk, torby papierowe – 5000 sztuk, naklejki z logo 5000 sztuk), produkty degustacyjne.

6. PROMOCJA LOKALNEJ ŻYWNOŚCI I LOKALNYCH PRODUCENTÓW połączona z edukacją, konkursami i degustacją na Targowisku „Dobre bo Nasze Warmińsko-Mazurskie” – 12. Działania dotyczą producentów wystawiających się na targowisku i przygotowanych przez nich produktów żywnościowych. Edukacja dotyczy przekazania informacji o procesie produkcji, surowcach oraz walorach naturalnej produkcji bez używania dodatków chemicznych i konserwantów. Konkursy dotyczące znajomości lokalnych produktów i sposobów ich wytwarzania oraz producentów. Degustacje produktów dostępnych na targowisku połączonych informacją o ich pochodzeniu.

6. WYPOSAŻENIE PROMOCYJNE – trybuna – 1 szt., mównicę – 1 szt. leżaki – 10 szt., kostki promocyjne 9- szt.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA INFORMACJI O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI.
Miejsce : siedziba LGD Południowa Warmia, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu określonym w punkcie IV. w formie papierowej na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w 1 egzemplarzu osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika. Zgłoszenia nadsyłane drogą pocztową lub elektroniczną nie będą uwzględniane.

Termin składania wniosków: od 19 grudnia 2023r. do 18 stycznia 2024r. w dni robocze,
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00
Ostateczny termin składania wniosków upływa 18 stycznia 2024 r. o godz. 11:00
Kryteria wyboru operacji:
Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.poludniowawarmia.pl, stanowią załącznik do ogłoszenia.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi 24 pkt.

V. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH.
1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD.
2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:
a) osób fizycznych: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i ( jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu
i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
b) osób prawnych : kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statutu spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru  realizacji operacji; kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru  realizacji operacji;
c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną : kopia dokumentów określających lub potwierdzających zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR;
d) spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. (a) – (c) dotyczących wszystkich wspólników.
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia, wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego ogłoszenia ( dotyczy podmiotów wykonujących działalność gospodarczą).
3. Załączniki :
Zał. nr 1 Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji
Zał. nr 2 Karta oceny kryteria wyboru
Zał. nr 3 Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości  przedsiębiorstwa
Zał. nr 4 Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa.

Inne ważne informacje
Ochrona danych osobowych: Dane osobowe pozyskane od osób składających dokumenty w związku z w/w ogłoszeniem będą przetwarzane przez LGD Południowa Warmia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.
Pytania i odpowiedzi: W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Południowa Warmia”: Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd, tel.: 89 672 96 43.

Data ogłoszenia : 19 grudnia 2023r.

Skip to content