ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji technicznej budynku

wrz 23, 2023 | Aktualności

 ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie dokumentacji technicznej budynku zeroenergetycznego wraz z przykładowym kosztorysem na przykładzie budynku
w Marcinkowie 73, 11-030 Purda.

Zamawiający:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd
NIP: 739 36 37 607
Regon 280221505
Tel. 89 672 96 43

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku zeroenergetycznego na przykładzie budynku zlokalizowanego w Marcinkowie 73, 11-030 Purda.

Podstawowe parametry projektowe:
Powierzchnia użytkowa budynku posiada ok. 1238,80 m2
Powierzchni zabudowy ok. 565 m2.

Do budynku należy przewidzieć wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej oraz alarmowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalację centralnego ogrzewania budynku, instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła, wiatrak i inne rozwiązania energooszczędne oraz zmniejszające negatywny wpływ na środowisko.

Budynek musi być dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych (m.in.: zmiana ulokowania miejsca wejścia głównego do budynku, wykonanie podjazdu lub zakup schodołazu, winda).

Projekt winien przewidywać zagospodarowanie terenu tj. wykonanie ogrodzenia, parkingu, ewentualnie ciągów komunikacyjnych.

Zakres dokumentacji objętej zamówieniem:

 1. Uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń związanych ze specyfikacją przedmiotu zamówienia,
 2. Opracowanie projektu budowlanego,
 3. Opracowanie dokumentacji wykonawczej,
 4. Spracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
 5. Sporządzenie kosztorysów i przedmiarów z uwzględnieniem robót towarzyszących,

Przedmiot zamówienia winien obejmować:

 1. Szczegółowa inwentaryzacja budynku – 2 egz.
 2. Projekt budowlany – 4 egz.
 3. Projekt wykonawczy – 3 egz.
 4. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 2 egz.
 5. Przedmiar robót – 2 egz.
 6. Kosztorys inwestorski – 2 egz.
 7. Kompletną dokumentację w formie elektronicznej edytowalnej /docx, pdf. Natomiast kosztorysy i przedmiary w wersji pdf oraz ath. – dyck CD/DVD – 2 szt.

Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu, w szczególności zgodnie z:

 1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129),
 2. Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 8 czerwca 2004 r. nr 130, poz. 1389),
 3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843),
 4. Wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późń. zm.), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

Wizja lokalna – zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy, koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Przedmiot zamówienia został opisany następującym kodem CPV:
Kod CPV – 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego
Kod CPV – 71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
Kod CPV – 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2. Inne warunki zamówienia:

 • przedmiot zamówienia może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie i aktualne uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego,
 • Wykonawca musi posiadać co najmniej 3 realizacje projektów architektoniczno-budowlano-kosztorysowych wykonanych w latach 2013–2023.

Więcej informacji, w tym rzuty, przekroje techniczne po wcześniejszym zapytaniu na  adresem lgd@poludniowawarmia.pl

 1. Termin realizacji zamówienia: do: 15 listopada 2023 r.
 2. Kryterium wyboru oferty:

Cena 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę ofertową brutto.
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej z uwagi na to, że Wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

 1. Forma płatności:

Wywiązanie się z zawartej umowy będzie skutkować wystawieniem faktury. Płatność będzie dokonana w ciągu 21 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
 2. Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2) oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych danych – załącznik 2.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd lub wysłać skan dokumentów na adres poczty elektronicznej lgd@poludniowawarmia.pl do dnia 29 września 2023 r. do godz. 10:00.

Uwaga: Po przesłaniu oferty emailem, wymagane jest telefoniczne potwierdzenie otrzymania e-maila – nr tel. 503 16 96 33. Z przyczyn zewnętrznych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie nieotrzymane w wymaganym terminie oferty przesłane e-mailem.

 1. Przewiduje się możliwość negocjacji oraz zmiany warunków zapytania ofertowego w tym opisu przedmiotu zamówienia nawet po złożeniu ofert.
 1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie późniejszym po poinformowaniu o wyniku.
   
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.
 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” z siedzibą w Łajsach 3, 11-036 Gietrzwałd.
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: prezes@poludniowawarmia.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nawykonanie dokumentacji technicznej budynku zeroenergetycznego wraz z przykładowym kosztorysem na przykładzie budynku w Marcinkowie 73, 11-030 Purdaprowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przeprowadzenie niniejszego zapytania ofertowego nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.1129), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości 130 000,00 zł.


Załączniki:
1. Formularz ofertowy – zał. 1
2. Oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych danych – zał. 2

 

Aktualizacja 3.10.2023
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Skip to content