Nabór 1/2022/P

cze 7, 2022 | Ogłoszenia naborów

Ogłoszenie nr 1/2022/P

o naborze wniosków o przyznanie pomocy

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (LSR 2014 – 2020)

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

 

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

I. Termin składania wniosków:

1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie:

od 16 maja 2022 do 6 czerwca 2022 roku

 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 12:00.

2. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

II. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd

 

III. Forma wsparcia

Premia ryczałtowa na operacje związane z podejmowaniem działalności gospodarczej, w kwocie 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

 

 

 

IV. Zakres tematyczny operacji

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR: podejmowanie działalności gospodarczej.

 

V. Limit środków w naborze: 291.423,161 euro, to jest 1.165.692,64 złotych

 

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

1) Warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 664, ze zm.)

– Lokalna Strategia Rozwoju lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na lata 2014 – 2020.

2) Kryteria wyboru:

– złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;

– pozytywny wynik oceny wstępnej (zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020)

– zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Południowa Warmia na lata 2014-2020,

– zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. minimum 44 punktów),

– ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz zgodne z LSR 2014-2020,

3) wnioski należy wpiąć w skoroszyt lub segregator, bez używana zszywek i koszulek.

 

VII. Pozycja na liście rankingowej:

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru.

Pozycja na liście rankingowej w przypadku tej samej liczby punktów: jeśli dwa lub więcej wniosków uzyskało w wyniku oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu wniosku do LGD przed upłynięciem terminu składania wniosków. Wyższą pozycję na liście rankingowej uzyska wniosek, który wcześniej wpłynął do Biura LGD.

 

VIII. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

· pełnoletnie osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,

· osoby zamieszkałe na obszarze działania LGD Południowa Warmia, spełniające wszystkie kryteria określone w powyższym rozporządzeniu.

 

IX. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Południowa Warmia: www.poludniowawarmia.pl , zakładka PROW 2014 – 2020 oraz w Biurze LGD Południowa Warmia Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd.

 

X. Dokumentacja konkursowa:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) Wniosek_o_przyznanie_pomocy_192_premia_4z.xlsx

b) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

WoPP_19_2_P_4z.pdf

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

a) Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy_19.2_premie_4z

IW_WoPP_192_P_4z_15112021.pdf

3) Biznesplan (wersja 4z)

a) Biznesplan (wersja 4z)

BP_19_2_P_4z.pdf

b) Biznesplan (wersja 4z)

BP_19_2_P_4z.docx

c) Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)

BP_19_2_P_4z_TabFinans.xlsx

d) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)

BP_19_2_P_4z_InformPomocn.pdf

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

a) Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa_19_2_P_5z_20201221.pdf

b) Załącznik nr 1 Biznesplan

Umowa_19_2_P_5z_Zal_1_BP_20201221.pdf

c) Załącznik nr 2 Wykaz działek

Umowa_19_2_P_5z_Zal_2_WykazDzialek_20201221.pdf

d) Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Umowa_19_2_P_5z_Zal_3_IMBP_IPRO_20201221.pdf

e) Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

Umowa_19_2_P_5z_Zal_4_OswOwyrZgody.pdf

f) Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

Umowa_19_2_P_5z_Zal_5_OswMalz.pdf

g) Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Umowa_19_2_P_5z_Zal_6_RODO.pd

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

a) Wniosek o płatność wersja 4z (pdf)

WoP_19_2_P_4z_20190530.pdf

b) Wniosek o płatność wersja 4z (excel)

WoP_19_2_P_4z_20190530.xlsx

c) Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

Załącznik_nr_2_Wykaz_faktur_lub_dokumentów_o_równoważnej_wartości_dowodowej.xlsx

d) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

Załącznik_nr_3_Sprawozdanie_z_realizacji_Biznesplanu.xlsx

e) Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu

Informacja_pomocnicza_do_Sprawozdania_z_Biznesplanu.pdf

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność wersja 4z

a) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

IW_WoP_19_2_P_4z_20190530.pdf

b) Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

WoP_19_2_P_4z_Zal_2_WF_20190530.xlsx

c) Załącznik nr 3 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

WoP_19_2_I_P_Zal_3_SRBP_20190605_(1).xlsx

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

a) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)

IMBP_IPRO_19_2_5z_20210510.pdf

b) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)

IMBP_IPRO_19_2_5z_20210510_(1).xlsx

c) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

IMBP_IPRO_19_2_P_InformPomocn_20201221.pdf

8) Narzędzia pomocnicze:

a) Karta oceny wstępnej

b) Karta zgodności operacji z LSR

c) Karta oceny z kryteriami

d) Regulamin Rady LGD Południowa Warmia

e) Planowane do osiągnięcia wskaźniki

f) Arkusz pomocniczy – uzasadnienie z kryteriami

 

XI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru:

1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – wniosek należy złożyć w wersji papierowej (1 egzemplarz) wraz z wersją elektroniczną zapisaną na nośniku elektronicznym. Forma papierowa wniosku jest

wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez osoby reprezentujące.

2. Załączniki wg informacji zawartej w sekcji B.IV Informacja o załącznikach, wniosku o przyznanie pomocy.

3. Załączniki dodatkowe niezbędne do oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi – Arkusz pomocniczy – uzasadnienie zgodności z kryteriami.

4. Klauzule RODO

 

XII. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Południowa Warmia osobiście w biurze LGD, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 14:00.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 672 96 43 lub mailowo: lgd@poludniowawarmia.pl .

 

XIII. Dodatkowe dokumenty: – ogłoszenie o naborze 1/2022/P

– Lokalna Strategia Rozwoju lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na lata 2014 – 2020

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 664 ze zm.)

– Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1167 ze zm.

Pliki do pobrania:

Skip to content