Nabór 5/2020/A – Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne

cze 7, 2022 | Ogłoszenia naborów

Sprostowanie do ogłoszenia, poprawiono oczywiste omyłki w treści ogłoszenia, które nie mają wpływu na przebieg prowadzonego naboru

Ogłoszenie nr 5/2020/A

o naborze wniosków o przyznanie pomocy

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (LSR 2014 – 2020)

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

 

na zadania w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1. Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne.

 

 

I. Termin składania wniosków:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie:

od 28 września 2020 do 26 października 2020 roku

 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 12:00.

 1. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

II. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest biuro terenowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd

 

III. Forma wsparcia

Refundacja poniesionych wydatków.

 

IV. Zakres tematyczny operacji

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR: wydarzeń aktywizacyjnych i integracyjnych..

 

V. Limit środków w naborze  i maksymalny poziom dofinansowania operacji

1) Limit  środków w ramach konkursu: 84.111,35 euro, tj.: 336.445,40 złotych

2) Minimalna całkowita wartość projektu: 50.000 złotych

3) Maksymalna kwota wsparcia na jednego beneficjenta: do 300.000 złotych

 1. Intensywność wsparcia:

  1. 63,63%kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
  2. nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych wnioskodawców.

 

VI. Warunki udzielenia wsparcia:

 • Warunki udzielenia wsparcia określa:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 664, ze zm.)
  • Lokalna Strategia Rozwoju lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na lata 2014 – 2020.
 • złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Południowa Warmia na lata 2014-2020,
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów,
 • ocena punktowa wyłącznie wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny wstępnej oraz zgodnych z LSR 2014-2020,
 • należy złożyć 2 egzemplarze wniosku z kompletem załączników oraz wersję elektroniczną,
 • wnioski należy wpiąć w skoroszyt lub segregator, bez używana zszywek i koszulek.

 

VII. Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.poludniowawarmia.pl oraz w wersji papierowej w Biurach LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. minimum 40 punktów.

 

VIII. Pozycja na liście rankingowej:

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru.

Pozycja na liście rankingowej w przypadku tej samej liczby punktów: jeśli dwa lub więcej wniosków uzyskało w wyniku oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu wniosku do LGD przed upłynięciem terminu składania wniosków. Wyższą pozycję na liście rankingowej uzyska wniosek, który wcześniej wpłynął do Biura LGD.

 

IX. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

 • Gminy lub powiaty, jeśli ich obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia.
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia.
 • Osoby fizycznebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia, nieprowadzące działalności gospodarczej.
 • Osoby prawne, jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia.
 • Sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej, reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną.

 

X. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Południowa Warmia: www.poludniowawarmia.pl, zakładka PROW 2014 – 2020 oraz w Biurach LGD Południowa Warmia, ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, oraz Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd.

 

Dokumentacja konkursowa:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 2. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 3. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 4. Narzędzia pomocnicze:

Wnioski powinny być złożone w wersji elektronicznej i 2 komplety wersji papierowej.

 

XI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru:

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – wniosek należy złożyć w wersji papierowej (2 egzemplarze) wraz z wersją elektroniczną zapisaną na nośniku elektronicznym. Forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku własnoręcznie podpisanego przez osoby reprezentujące.
 2. Załączniki wg informacji zawartej w sekcji B.IV Informacja o załącznikach, wniosku o przyznanie pomocy.
 3. Załączniki dodatkowe niezbędne do oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi – Arkusz pomocniczy uzasadnienie zgodności z kryteriami.

 

XII. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Południowa Warmia jedynie w formie telefonicznej lub mailowej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15:00, do 23 października 2020 r. Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 672 96 43 lub mailowo: lgd@poludniowawarmia.pl.

Doradztwo nie będzie mogło mieć charakteru pisania lub kompleksowego sprawdzania wniosku.

Doradztwo mailowe należy kierować na skrzynkę mailową: lgd@poludniowawarmia.pl.

Odpowiedź na zapytanie mailowe jest udzielana najpóźniej 2 dni robocze od wpływu zapytania .

Doradztwo telefoniczne wymaga wcześniejszego uzgodnienia.

 

XIV. Dodatkowe informacje

W związku ze zmianami prawnymi wprowadzonymi wskutek sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 zwraca się uwagę na m.in. na:

 • brak obowiązku stosowania tzw. konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przez Beneficjentów;
 • możliwość wydłużenia naboru wniosków o powierzenie pomocy przez LGD (w przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej);
 • brak obowiązku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do wniosku o powierzenie pomocy, czy wniosku o płatność;
 • możliwość podpisania umowy o powierzenie pomocy drogą korespondencyjną (poprzez Pocztę Polską lub skrzynkę podawczą ePUAP);

 

Podstawy prawne wprowadzające/zawierające te i inne zmiany:

 1. ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2018 poz. 627 z późn. zm.) wraz  z ich omówieniem: https://prow.warmia.mazury.pl/zmiany-w-ustawie-prow-2014-2020/
 2. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r. poz.1196).

 

XV. Dodatkowe dokumenty:

Skip to content