Nabór 2/2022/R

cze 7, 2022 | Ogłoszenia naborów

OGŁOSZENIE NR 2/2022/R

o naborze wniosków o przyznanie pomocy

na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (LSR 2014 – 2020)

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 :

 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

I. Termin składania wniosków:

1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie:

od 16 maja 2022 do 6 czerwca 2022 roku

 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 12:00.

2. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

II. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd

 

III. Forma wsparcia

Refundacja poniesionych wydatków na rozwijanie istniejącej działalności gospodarczej.

 

IV. Zakres tematyczny operacji

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR: rozwijanie działalności gospodarczej.

 

V. Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji

1) Limit środków w ramach konkursu: 63.524,20 euro, to jest 254.096,80 złotych

2) Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50.000,00 zł

3) Maksymalna kwota wsparcia na jednego beneficjenta nie przekracza 25.000,00 złotych

4) Maksymalna intensywność wsparcia: do 70% kosztów kwalifikowanych operacji

 

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz:

1) Warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 664, ze zm.)

– Lokalna Strategia Rozwoju lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na lata 2014 – 2020.

2) Kryteria wyboru:

– złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;

– pozytywny wynik oceny wstępnej (zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020)

– zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Południowa Warmia na lata 2014-2020,

– zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. minimum 44 punktów),

– ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz zgodne z LSR 2014-2020,

3) wnioski należy wpiąć w skoroszyt lub segregator, bez używana zszywek i koszulek.

 

VII. Pozycja na liście rankingowej:

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru.

Pozycja na liście rankingowej w przypadku tej samej liczby punktów: jeśli dwa lub więcej wniosków uzyskało w wyniku oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu wniosku do LGD przed upłynięciem terminu składania wniosków. Wyższą pozycję na liście rankingowej uzyska wniosek, który wcześniej wpłynął do Biura LGD.

 

VIII. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

1) osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, prowadzące działalność gospodarczą na obszarze realizacji LSR,

2) osoby prawne mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR,

3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

IX. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Południowa Warmia: www.poludniowawarmia.pl , zakładka PROW 2014 – 2020 oraz w Biurach LGD Południowa Warmia, ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, oraz Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd.

 

X. Dokumentacja konkursowa:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z WoPP_19_2_I_4z.pdf

b) dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących

WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.pdf

c) formularz wniosku o przyznanie pomocy Formularz_wniosku_o_przyznanie_pomocy_4z.xlsx

d) dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.xlsx

e) Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy 19.2_inne 4z

IW_WoPP_19_2_IW_4z.pdf

2) Biznesplan (wersja 4z)

a) biznesplan 4z

BP_19_2_I_4z.docx

b) biznesplan 4z BP_19_2_I_4z.pdf

c) biznesplan tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 BP_19_2_IW_P_4z_TabFinans.xlsx

d) informacje pomocnicze przy wypełnieniu biznesplanu 4z IP_19_2_I_4z.pdf

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

a) oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie_o_wielkości_przedsiębiorstwa.xls

b) Instrukcja wypełnienia oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa Instrukcja_wypełniania_oświadczenia_o_wielkości_przedsiębiorstwa.pdf

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

a) umowa o przyznanie pomocy Umowa_19_2_IW_8z_2021.05.21.pdf

b) Załącznik nr 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji Umowa_19_2_IW_8z_Zal_1.pdf

c) Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych Umowa_19_2_IW_8z_Zal_2.pdf

d) Załącznik nr 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych Umowa_19_2_IW_8z_Zal_3.pdf

e) Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020)

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_3a.pdf

f) Załącznik nr 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_5_IMBP_IPRO.pdf

g) Załącznik nr 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_6_OswZgody.pdf

h) Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_7_OswMalz.pdf

i) Załącznik nr 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_8_OswWspolwl.pdf

j) Załącznik nr 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_9_DeklMalzOswZgody.pd

k) Załącznik nr 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_10_RODO_20210521.pdf

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

a) umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji

Umowa_19_2_I_NastepcaNabywca_20190531.pdf

b) Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

Umowa_19_2_I_NastepcaNabywca_Zal_2_20190531.pdf

c) Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Umowa_19_2_I_NastepcaNabywca_Zal_4_20190531.pdf

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

a) Wniosek o płatność 4z

WoP_19_2_I_4z_20190605.pdf

b) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

WoP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.pdf

c) Wniosek o płatność 4z

WoP_19_2_I_4z_20190723.xlsx

d) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

WoPP_19_2_I_3z_ark_wspolwn.xlsx

e) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

IW_WoP_19_2_I_4z_20190605.pdf

f) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

WoP_19_2_I_P_Zal_3_SRBP_20190605.xlsx

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

a) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

IMBP_IPRO_19_2_5z_20210510.xlsx

b) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

IP_IMBP_IPRO_19_2_I_P_20191004.pdf

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

a) Wskazowki_Do_Formularzy_Wnioskow_XLSX

9) Narzędzia pomocnicze:

a) Karta oceny wstępnej

b) Karta zgodności operacji z LSR

c) Karta oceny z kryteriami

d) Regulamin Rady LGD Południowa Warmia

e) Planowane do osiągnięcia wskaźniki

f) Arkusz pomocniczy – uzasadnienie z kryteriami

g) Klauzule RODO 19.2

 

XI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru:

1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – wniosek należy złożyć w wersji papierowej (1 egzemplarz) wraz z wersją elektroniczną zapisaną na nośniku elektronicznym. Forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez osoby reprezentujące.

2. Załączniki wg informacji zawartej w sekcji B.IV Informacja o załącznikach, wniosku o przyznanie pomocy.

3. Załączniki dodatkowe niezbędne do oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi – Arkusz pomocniczy uzasadnienie zgodności z kryteriami.

4. Klauzule RODO.

 

XII. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Południowa Warmia osobiście w biurze LGD, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 14:00.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 672 96 43 lub mailowo: lgd@poludniowawarmia.pl .

 

XIII. Dodatkowe dokumenty: – ogłoszenie o naborze 2/2022/R

– Lokalna Strategia Rozwoju lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na lata 2014 – 2020

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 664 ze zm.)

– Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz.U. z 2019, poz.1167)

Pliki do pobrania:

Skip to content