Nabór 3/2022/I

cze 7, 2022 | Ogłoszenia naborów

Ogłoszenie nr 3/2022/I

o naborze wniosków o przyznanie pomocy

na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (LSR 2014 – 2020)

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

 

BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ

 

I. Termin składania wniosków:

1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie:

od 16 maja 2022 do 6 czerwca 2022 roku

 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 12:00.

2. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

II. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd

 

III. Forma wsparcia

1) Pomoc wypłacana jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

2) Maksymalna kwota wsparcia nie więcej niż 300 000 złotych na jedną operację i beneficjenta.

3) Intensywność wsparcia:

a) 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,

b) nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych wnioskodawców.

 

 

UWAGA!

1. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowana przez jednostkę sektora finansów publicznych wartość wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji nie może przekraczać kwoty 300.000,00 zł.

 

IV. Zakres tematyczny operacji

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

 

V. Limit środków w naborze: 253.687,52 euro, to jest 1.014.750,08 złotych

 

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:

1) Warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 664, ze zm.)

– Lokalna Strategia Rozwoju lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na lata 2014 – 2020.

2) Kryteria wyboru:

– złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;

– pozytywny wynik oceny wstępnej (zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020)

– zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Południowa Warmia na lata 2014-2020,

– zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. minimum 44 punktów),

– ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz zgodne z LSR 2014-2020,

3) wnioski należy wpiąć w skoroszyt lub segregator, bez używana zszywek i koszulek.

 

VII. Pozycja na liście rankingowej:

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru.

Pozycja na liście rankingowej w przypadku tej samej liczby punktów: jeśli dwa lub więcej wniosków uzyskało w wyniku oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu wniosku do LGD przed upłynięciem terminu składania wniosków. Wyższą pozycję na liście rankingowej uzyska wniosek, który wcześniej wpłynął do Biura LGD.

 

VIII. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

· osoby fizyczne, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim, objętym LSR LGD Południowa Warmia – w przypadku, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)

d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) albo

· osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby, lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia, albo

· jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia, albo

· gminy, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia, albo

· powiaty, jeżeli obszar przynajmniej jednej z gmin wchodzących w skład tego powiatu jest obszarem wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia.

 

IX. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Południowa Warmia: www.poludniowawarmia.pl , zakładka PROW 2014 – 2020 oraz w Biurze LGD Południowa Warmia Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd.

 

X. Dokumentacja konkursowa:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z WoPP_19_2_I_4z.pdf

b) dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących

WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.pdf

c) formularz wniosku o przyznanie pomocy Formularz_wniosku_o_przyznanie_pomocy_4z.xlsx

d) dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.xlsx

e) Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy 19.2_inne 4z

IW_WoPP_19_2_IW_4z.pdf

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

a) umowa o przyznanie pomocy Umowa_19_2_IW_8z_2021.05.21.pdf

b) Załącznik nr 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji Umowa_19_2_IW_8z_Zal_1.pdf

c) Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych Umowa_19_2_IW_8z_Zal_2.pdf

d) Załącznik nr 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych Umowa_19_2_IW_8z_Zal_3.pdf

e) Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020)

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_3a.pdf

f) Załącznik nr 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_6_OswZgody.pdf

g) Załącznik nr 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_10_RODO_20210521.pdf

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

a) Wniosek o płatność 4z

WoP_19_2_I_4z_20190605.pdf

b) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

IW_WoP_19_2_I_4z_20190605.pdf

4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

a) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

IMBP_IPRO_19_2_5z_20210510.xlsx

b) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

IP_IMBP_IPRO_19_2_I_P_20191004.pdf

5) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

a) Wskazowki_Do_Formularzy_Wnioskow_XLSX

6) Narzędzia pomocnicze:

a) Karta oceny wstępnej

b) Karta zgodności operacji z LSR

c) Karta oceny z kryteriami

d) Regulamin Rady LGD Południowa Warmia

e) Planowane do osiągnięcia wskaźniki

f) Arkusz pomocniczy – uzasadnienie z kryteriami

 

XI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru:

1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – wniosek należy złożyć w wersji papierowej (1 egzemplarz) wraz z wersją elektroniczną zapisaną na nośniku elektronicznym. Forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez osoby reprezentujące.

2. Załączniki wg informacji zawartej w sekcji B.VII Informacja o załącznikach, wniosku o przyznanie pomocy.

3. Załączniki dodatkowe niezbędne do oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi – Arkusz pomocniczy.

4. Klauzule RODO.

 

XII. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Południowa Warmia osobiście w biurach LGD, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 14.00. Doradztwo nie będzie prowadzone w ostatni dzień naboru.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 672 96 43 lub mailowo: lgd@poludniowawarmia.pl .

 

XIII. Dodatkowe dokumenty: – ogłoszenie o naborze 3/2022/I

– Lokalna Strategia Rozwoju lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na lata 2014 – 2020

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 664)

– Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019, poz.1167 z późn. zm.)

Pliki do pobrania:

Skip to content