Nabór 4/2022/GP

cze 7, 2022 | Ogłoszenia naborów

Ogłoszenie nr 4/2022/GP

o naborze wniosków o powierzenie grantu

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (LSR 2014 – 2020)

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

 

na zadania w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Działania informacyjno-promocyjne.

 

I. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

od 16 maja 2022 do 6 czerwca 2022 roku

 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 12:00.

 

II. Miejsce i tryb składania wniosków o powierzenie grantu:

1. Grantobiorca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu, poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.poludniowawarmia.pl .

2. Wniosek należy złożyć w Generatorze.

3. Następnie wniosek musi być przesłany przez Generator oraz złożony w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w 1 egzemplarzu bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. II ppkt.6 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 6 czerwca 2022 r. o godz. 12:00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną w wersji papierowej (po wcześniejszym wypełnieniu w Generatorze wniosków) do Biura LGD najpóźniej do godz. 12:00 w dniu 6 czerwca 2022 r.

4. Gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać, odstępuje się od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków. Wówczas wnioski i załączniki można składać bezpośrednio w Biurze LGD w formie papierowej na formularzu wniosku udostępnionym w dokumentacji konkursowej oraz w formie

elektronicznej na płycie CD/DVD. Niniejsze informacje Biuro LGD niezwłocznie publikuje na stronie internetowej LGD.

5. Decyzja o odstąpieniu od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków może także zostać podjęta przez Zarząd działający w porozumieniu z Przewodniczącym Rady w każdym uzasadnionym przypadku na etapie sporządzania ogłoszenia o naborze.

6. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 12:00. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

7. Dostarczenie do biura LGD wniosku w wersji papierowej na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze przy zachowaniu zapisów wskazanych w punkcie 6 jest warunkiem ważnego i skutecznego złożenia wniosku. W przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny wstępnej. Pracownik LGD poświadcza fakt złożenia wersji papierowej wniosku poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD i daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Grantobiorcy, pracownik LGD poświadcza złożenie wersji papierowej wniosku także na jego kopii.

8. Datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia poprzez Generator wniosków. W przypadku, o którym mowa w pkt 4. i 5. datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 12:00. Termin składania wniosków w Generatorze upływa w dniu 06.06.2022 o godz. 12:00. Termin autoryzacji wniosków złożonych w generatorze upływa w dniu 06.06.2022 r. godz. 12:00.

9. W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Grantobiorca może również wycofać pojedyncze deklaracje. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

 

III. Zakres tematyczny operacji

Pomoc jest przyznawana na obszarze objętym LSR na operacje w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.

 

IV. Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji

1) Limit środków w ramach konkursu: 35.032,18 euro, co jest 140.128,72 złotych

2) Minimalny poziom dofinasowania 5.000,00 złotych

3) Maksymalny poziom dofinasowania do 35.500 złotych

4) Maksymalna intensywność wsparcia: do 95% kosztów kwalifikowanych operacji

5) Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

 

V. Forma wsparcia

Wyprzedzające finansowanie – nie więcej niż 60% wnioskowanej kwoty pomocy

Refundacja poniesionych kosztów – nie mniej niż 40% wnioskowanej kwoty pomocy.

 

VI. Warunki udzielenia wsparcia:

– złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

– zgodność operacji z zakresem tematycznym projektu grantowego (naboru) wskazanym w ogłoszeniu,

– zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Południowa Warmia na lata 2016-2023,

– zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,

– zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów,

– planowane operacje będą realizowane od stycznia 2023 r. do końca czerwiec 2023 r.,

– ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz zgodne z LSR 2014-2020.

– o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

 

VII. Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.poludniowawarmia.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. minimum 40 punktów.

 

VIII. Pozycja na liście rankingowej:

Pomoc przysługuje Grantobiorcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru.

Pozycja na liście rankingowej w przypadku tej samej liczby punktów: jeśli dwa lub więcej wniosków uzyskało w wyniku oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu wniosku do LGD przed upłynięciem terminu składania wniosków. Wyższą pozycję na liście rankingowej uzyska wniosek, który wcześniej wpłynął do Biura LGD.

 

IX. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm.:

– Gminy lub powiaty, jeśli ich obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia.

– Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia.

– Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia, nieprowadzące działalności gospodarczej.

– Osoby prawne, jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Południowa Warmia.

– Sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej, reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną.

 

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

 

X. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz umowy oraz formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania końcowego z realizacji zadania oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Południowa Warmia: www.poludniowawarmia.pl, zakładka PROW 2014-2020 oraz w Biurze LGD Południowa Warmia Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd.

 

XI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru:

– Wniosek o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników, w szczególności:

· Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

o doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

o zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

o kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną.

– Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników – Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać.

złożone w wersji elektronicznej i wersji papierowej,

 

XII. Dokumenty do pobrania, w tym potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru: 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

· Wniosek o powierzenie grantu

2) Formularz umowy powierzenie grantu

· Umowa powierzenia grantu (.pdf)

3) Formularz wniosku o rozliczenie grantu

· Wniosek o rozliczenie grantu

4) Dodatkowe dokumenty:

· Karta oceny wstępnej

· Karta zgodności operacji z LSR

· Karta oceny z kryteriami

· Regulamin Rady LGD Południowa Warmia

· Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

· Planowane do osiągnięcia wskaźniki

 

XIII. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Południowa Warmia osobiście w biurze LGD, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 14.00. W ostatni dzień naboru doradztwo nie będzie prowadzone.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 672 96 43 lub mailowo: lgd@poludniowawarmia.pl .

 

XIV. Dodatkowe dokumenty: – ogłoszenie o naborze 4/2022/GP

– Lokalna Strategia Rozwoju lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” na lata 2014 – 2020

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 664)

– Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019, poz.1167 z późn. zm.)

Link do generatora wniosków:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=89df04bcf875c3c2&&b=eb30d3634c9af4d1e819d379426d0c06

Pliki do pobrania:

Skip to content